Навчальна програма з інформатики, 10 клас. Академічний рівень

Пояснювальна записка

 Програма розрахована на вивчення інформатики в 10–11 класах старшої школи загальноосвітніх навчальних закладів в обсязі 1 години на тиждень у 10 класі та 2 годин на тиждень в 11 класі.

Мета і завдання навчання інформатики на академічному рівні в профільній старшій школі

Метою курсу є формування в учнів теоретичної бази знань з основ інформатики, умінь і навичок ефективного використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у своїй діяльності, що має забезпечити формування у випускників школи основ інформаційної культури та інформатичних компетентностей.

 

 

Завданнями курсу є:

 • формування в учнів бази знань, умінь і навичок, необхідних для ефективного використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-пізнавальній діяльності, зокрема при вивченні всіх навчальних предметів та повсякденному житті;
 • розвиток в учнів уміння самостійно опановувати та раціонально використовувати програмні засоби загального та спеціального призначення, цілеспрямовано шукати й систематизувати дані, використовувати електронні засоби обміну даними;
 • формування в учнів уміння застосовувати інформаційно-комунікаційні технології з метою ефективного розв’язування різноманітних завдань щодо пошуку, опрацювання, зберігання, подання, передавання різноманітних повідомлень і даних.

 

Структура навчальної програми

Навчальна програма складається з:

 • пояснювальної записки, де визначено мету та завдання навчання інформатики, охарактеризовано структуру навчальної програми, наведено рекомендації щодо викладання навчального матеріалу за програмою, а також критерії оцінювання навчальних досягнень учнів;
 • змісту навчального матеріалу та вимог щодо рівня навчальних досягнень учнів;
 • додатків, де вказано перелік курсів за вибором, якими може доповнюватися даний курс, та перелік методичної літератури.

 

Рекомендації щодо навчання курсу інформатики за програмою

Кількість навчального часу, що відводиться на вивчення тієї чи іншої теми, може бути збільшена за рахунок варіативної складової навчального плану залежно від особливостей того чи іншого напряму й профілю навчання. Розширення тем курсу може здійснюватися через вивчення матеріалу цих тем за програмами курсів за вибором, перелік деяких з яких наведено в додатку 1. Реалізація завдань профільного навчання під час вивчення інших тем курсу може здійснюватися як шляхом їх розширення, так і за рахунок добору профільно-орієнтованих навчальних завдань.

Вивчення деяких тем курсу може бути поглиблено і в тому випадку, коли учні почали вивчення інформатики до 9 класу і деякі теми курсу вже успішно опанували. У цьому випадку поглиблене вивчення окремих тем також здійснюється за програмами курсів за вибором, перелік деяких з яких наведено в додатку 1. Використовуючи вказані програми курсів за вибором, вивчення окремих тем можна поглиблювати і в тому випадку, коли в 10 класах згаданих вище профілів на вивчення інформатики відводиться більше 1 або в 11 класах більше 2 годин на тиждень.

Зміст усіх практичних робіт має бути дібраний так, щоб їх тривалість не перевищувала вимог діючих санітарно-гігієнічних норм.

Вчитель може самостійно добирати засоби подання теоретичного матеріалу (презентація, що відображається на екрані за допомогою мультимедійного проектора; презентація, що відтворюється на екранах учнівських комп’ютерів; спільна робота учнів та вчителя над документом в середовищі локальної мережі тощо) і визначати форму проведення практичних робіт (робота з елементами досліджень, спільна робота в Інтернеті, лабораторні роботи, тренувальні вправи, виконання навчальних проектів, практикуми). Методика проведення кожного уроку визначається вчителем. Вивчення більшості тем курсу має завершуватися тематичним оцінюванням. Проте, в тому випадку, коли вивчення окремих тем заплановано протягом 2–4 навчальних годин, тематичне оцінювання рекомендується проводити за кількома темами водночас. Форму проведення тематичного контролю знань вчитель обирає самостійно: контрольні роботи, тестування, комплексні практичні роботи, захист навчальних проектів тощо.

Обов’язковими умовами навчання за програмою є наявність комп’ютерного класу та встановленого програмного забезпечення (орієнтовний перелік програм наведено нижче). На кожному уроці має бути забезпечено доступ кожного учня до окремого комп’ютера.

Бажаною умовою є наявність у школі швидкісного каналу підєднання до Інтернету (від 1 Мбіт/с). Якщо такого каналу немає, потрібно організувати роботу з імітаційним програмним забезпеченням.

Вчителю при навчанні теми «Основи алгоритмізації та програмування» пропонується уникати використання штучних навчальних або застарілих середовищ програмування. Усі програми, які розроблятимуть учні, мають відповідати принципам функціонування сучасного програмного забезпечення в середовищі операційної системи з графічним інтерфейсом.

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів

У наведеній нижче таблиці вказано критерії, за якими визначається рівень навчальних досягнень учня та відповідний бал. Слід вважати, що знання, уміння та навички учня відповідають певному рівню навчальних досягнень, якщо вони відповідають критерію, вказаному для цього рівня, та критеріям для всіх попередніх рівнів.

 

Рівні навчальних досягнень

Бали

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з інформатики

І.Початковий

1

Учень:

 • розпізнає окремі об’єкти, явища і факти предметної галузі;
 • знає і виконує правила техніки безпеки під час роботи з комп’ютерною технікою

2

Учень:

 • розпізнає окремі об’єкти, явища і факти предметної галузі та може фрагментарно відтворити знання про них

3

Учень:

 • має фрагментарні знання незначного загального обсягу (менше половини навчального матеріалу) за відсутності сформованих умінь та навичок

ІІ.Середній

4

Учень:

 • має початковий рівень знань, значну (більше половини) частину навчального матеріалу може відтворити;
 • виконує елементарне навчальне завдання при допомозі вчителя;
 • має елементарні навички роботи на комп'ютері

5

Учень:

 • має рівень знань вищий, ніж початковий;
 • може при допомозі вчителя відтворити значну частину навчального матеріалу;
 • має стійкі навички виконання елементарних дій з опрацювання даних на комп'ютері

6

Учень:

 • пояснює основні поняття навчального матеріалу;
 • може самостійно відтворити значну частину навчального матеріалу;
 • вміє за зразком виконати просте навчальне завдання;
 • має стійкі навички виконання основних дій з опрацювання даних на комп'ютері

ІІІ.Достатній

7

Учень:

 • вміє застосовувати вивчений матеріал у стандартних ситуаціях;
 • може пояснити основні процеси, що відбуваються під час роботи інформаційної системи, та наводити власні приклади на підтвердження деяких тверджень;
 • вміє виконувати навчальні завдання передбачені за програмою

8

Учень вміє:

 • контролювати власну діяльність;
 • самостійно виправляти вказані вчителем помилки;
 • самостійно визначати спосіб розв’язування навчальної задачі;
 • використовувати довідкові системи програмних засобів

9

Учень:

 • вільно володіє навчальним матеріалом, застосовує знання на практиці;
 • самостійно знаходить і виправляє допущені помилки;
 • може аргументовано обрати раціональний спосіб виконання навчального завдання;
 • використовує електронні засоби для пошуку потрібних даних та відомостей

IV. Високий

 

10

Знання, вміння і навички учня відповідають вимогам державної програми у повному обсязі.

Учень:

 • аналізувати навчальний матеріал, в цілому самостійно застосовувати його на практиці;
 • вміє систематизувати і узагальнювати отримані відомості;
 • володіє міцними знаннями, самостійно визначає проміжні етапи власної навчальної діяльності, аналізує нові факти, явища;
 • вміє самостійно знаходити додаткові відомості та використовує їх для реалізації поставлених перед ним навчальних завдань, судження його логічні і достатньо обґрунтовані;
 • має сформовані навички роботи з інформаційними системами

11

Учень:

 • має узагальнені знання з предмета;
 • вміє планувати особисту навчальну діяльність, оцінювати результати власної практичної роботи;
 • вміє самостійно знаходити джерела різноманітних відомостей і використовувати їх відповідно до мети і завдань власної пізнавальної діяльності;
 • використовує набуті знання і вміння у нестандартних ситуаціях;
 • вміє виконувати завдання, не передбачені в навчальній програмі;
 • має стійкі навички роботи з інформаційними системами

12

Учень:

 • має стійкі системні знання та творчо їх використовує у процесі навчальної діяльності;
 • вільно опановує та використовує нові інформаційні технології для поповнення власних знань та розв’язування задач;
 • має стійкі навички роботи з інформаційними системами в нестандартних ситуаціях

 

 

 

 

 

 

 

Орієнтовний перелік програмного забезпечення,

необхідного для успішного навчання за програмою курсу

 

Тип програмного забезпечення

Приклад програми

Операційна система з графічним інтерфейсом

Windows, Linux

Програма для роботи з електронною поштою

Outlook Express

Веб-браузер

Internet Explorer, Opera, Chrome

Текстовий процесор

MS Word, OO Writer

Табличний процесор

MS Excel, OO Calc

Візуальне середовище програмування

Visual Studio, Borland Delphi

Програма для обміну миттєвими повідомленнями

ICQ, Windows Messenger, Skype

Електронні словники та програми-перекладачі

Lingvo, Prompt, Плай, Рута

Засіб для розробки комп’ютерних презентацій

MS PowerPoint, OO Impress

Засіб для опрацювання аудіо- та відеоданих і розробки мультимедійних презентацій

MS Producer,
Movie Maker

Система управління базами даних

MS Access, OO Base

Графічний редактор веб-сайтів

MS Front Page,

Macromedia Dreamweaver

Засіб для створення комп’ютерних публікацій

MS Publisher

Програми засоби навчання математики

GRAN, DG

Розподіл навчальних годин на вивчення тем програми

 

10 клас (32 години + 3 години резервного часу)

1

Інформаційні технології у навчанні

2

1.1

Навчання в Інтернеті

1

2.2

Програмні засоби навчання іноземних мов

1

2

Текстовий процесор

7

3

Комп’ютерні презентації

6

4

Системи опрацювання даних, розміщених у таблицях

11

4.1

Електронні таблиці. Табличний процесор

5

4.2

Аналіз даних у середовищі табличного процесора

6

5

Служби Інтернету

6

5.1

Електронна пошта

3

5.2

Інтерактивне спілкування

3

 

11 клас (66 години + 4 години резервного часу)

6

Інформаційні технології в навчанні

8

6.1.Програмні засоби навчання математики

6

6.2.Програмні засоби навчання фізики, хімії та біології

2

7

Основи алгоритмізації та програмування

28

7.1

Базові поняття програмування. Засоби візуальної розробки програм

9

7.2

Основи структурного програмування

19

8

Бази даних. Системи управління базами даних

12

9

Інформаційні технології персональної та колективної комунікації

16

9.1.

Автоматизоване створення й публікація веб-ресурсів

6

9.2.

Основи створення комп’ютерних публікацій

3

9.3.

Опрацювання мультимедійних даних

3

9.4.

Інтегроване використання засобів опрацювання електронних документів

2

9.5

Спільна робота з документами. Розробка колективного проекту

2

         

 

 

ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ ТА ВИМОГИ ДО НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ

 

10 клас

(32 години + 3 години резервного навчального часу; 1 година на тиждень)

 

Зміст навчального матеріалу

Навчальні досягнення учнів

 1. Інформаційні технології у навчанні (2 год.)
 2. 1. Навчання в Інтернеті (1 год.)

Огляд українських та зарубіжних освітніх веб-ресурсів. Веб-енциклопедії. Інтерактивне дистанційне навчання.

 

Учень

описує:

 • технологію перекладу текстів за допомогою електронних словників і програм-перекладачів;

наводить приклади:

 • веб-ресурсів для дистанційного навчання;
 • веб-енциклопедій.

вміє:

 • використовувати веб-енциклопедії для здобуття необхідних навчальних даних;
 • перекладати тексти з іноземної мови за допомогою електронних словників і програм-перекладачів;
 • навчатися використовувати програмні засоби для вивчення іноземних мов

 

 

 1. 2. Програмні засоби навчання іноземних мов (1 год.)

Електронні словники й програми-перекладачі. Форуми перекладачів. Мультимедійні курси вивчення іноземних мов

 

 1. Текстовий процесор (7 год.)

 

Створення нумерованих і маркованих списків. налаштування параметрів сторінок. Створення колонтитулів.

Перегляд документа в різних режимах. Друк документа.

Таблиці в текстових документах. Вставлення зображень у текстовий документ і налаштування їхніх властивостей.

Робота з редактором формул.

Використання стилів, правила стильового оформлення документів різних типів. Поняття про схему документа. Автоматичне створення змісту документа.

Поняття про шаблон документа; створення документа за допомогою майстра.

Настроювання середовища користувача текстового процесора.

Практична робота №1. Робота з таблицями і зображеннями у текстових документах.

Практична робота №2. Робота з редактором формул.

Практична робота №3. Використання стилів і шаблонів документів.

 

Учень:

називає:

 • види списків;
 • об’єкти сторінки документа та їх властивості;
 • елементи таблиці та їх властивості;
 • види графічних зображень в текстовому документі та їх властивості;

пояснює:

 • правила стильового оформлення документів різних типів;
 • поняття шаблону документа;
 • призначення схеми документа;
 • призначення різних режимів перегляду документів;

вміє:

 • переглядати документ в різних режимах;
 • використовувати різні режими перегляду документа;
 • використовувати майстер створення документів;
 • використовувати стилі символів та абзаців для форматування тексту;
 • створювати документи на основі шаблону документа;
 • використовувати інструменти для креслення й налаштування властивостей таблиць у текстовому документі;
 • використовувати схему документа для перегляду його змісту та навігації в ньому;
 • використовувати редактор формул;
 • створювати нумеровані й марковані списки;
 • імпортувати зображення в текстовий документ;
 • налаштувати середовище користувача текстового процесора;
 • створювати в текстовому документі таблиці довільного рівня складності;
 • вставляти в документ графічні побудови та налаштовувати їхні властивості;
 • налаштовувати параметри сторінок та створювати колонтитули;
 • роздруковувати документ
 1. Комп’ютерні презентації (6 год.)

Поняття презентації та комп’ютерної презентації, їх призначення. Поняття про слайдові та потокові презентації. Огляд програмних і технічних засобів, призначених для створення і демонстрації презентацій.

Створення презентації за допомогою майстра автовмісту та шаблонів оформлення, створення порожньої презентації, а також однієї презентації на базі іншої. Відкриття презентації та збереження її в різних форматах.

Створення текстових написів і вставлення графічних зображень на слайди презентації.

Додавання анімаційних ефектів до об’єктів слайда. Анімаційні ефекти змінювання слайдів.

Демонстрація презентації у різних програмних середовищах.

 

         Практична робота №4. Розробка слайдової презентації.

 

         Практична робота №5. Анімація в слайдових презентаціях.

Учень

пояснює:

 • поняття та призначення презентацій та комп’ютерних презентацій;
 • правила добору стильового оформлення слайдів презентації;
 • принципи дизайну слайдів презентації;

порівнює:

 • властивості слайдових та потокових презентацій;

описує:

 • призначення й можливості використання програмних засобів, призначених для створення презентацій;
 • спосіб застосування ефектів анімації до процесу змінення слайдів та об’єктів на слайдах;
 • способи показу презентацій;

вміє:

 • створювати презентацію за допомогою майстра, з шаблону, на базі іншої презентації та з порожніх слайдів;
 • розробляти структуру презентації;
 • добирати стильове оформлення презентації та дизайн слайдів;
 • застосовувати основні принципи дизайну слайдів при створенні презентації;
 • додавати до слайдів текст і зображення та налаштовувати їх параметри;
 • додавати до об’єктів на слайдах анімаційні ефекти;
 • налаштовувати анімаційні ефекти змінювання слайдів;
 • зберігати презентацію в різних форматах і відтворювати її як у середовищі програми розробки презентацій, так і за допомогою інших засобів
 1. Системи опрацювання табличних даних   (11 год.)
 2. 1. Електронні таблиці. Табличний процесор (5 год.)

Поняття електронної таблиці.

Запуск табличного процесора, відкриття й збереження документа. Огляд інтерфейсу табличного процесора. Поняття про книги, аркуші, рядки, стовпці,   клітинки. Навігація аркушем і книгою; виділення елементів книги й аркушу. Введення даних до клітинок і редагування їх вмісту.

Копіювання, переміщення й вилучення даних. Автозаповнення.

Форматування даних, клітинок і діапазонів клітинок.

Використання найпростіших формул. Абсолютні, відносні та мішані посилання на клітинки і діапазони клітинок. Посилання на клітинки з інших аркушів та з інших книг. Копіювання формул та модифікація посилань під час копіювання.

Практична робота №6. Введення даних і форматування таблиць у середовищі табличного процесора.

    Практична робота №7. Використання формул в електронних таблицях.

 

 

Учень:

описує:

 • поняття електронної книги, аркушу, рядка, стовпця, клітинки, діапазону клітинок;
 • способи навігації на аркуші і в книзі;
 • формати даних: числовий, грошовий, текстовий, дата;
 • способи введення даних різних форматів;
 • види помилок під час введення даних і формул та способи їх усунення;
 • призначення основних панелей інструментів табличного процесора та кнопок на них;

називає:

 • сполучення клавіш для переміщення табличного курсора на початок та в кінець аркушу, рядка, стовпця;

пояснює:

 • правила запису абсолютних, відносних та мішаних посилань на клітинки та діапазони клітинок;
 • правила запису формул і використання адрес клітинок і діапазонів у формулах;
 • правила перетворення абсолютних, відносних та мішаних посилань під час копіювання формул;

використовує:

 • автозаповнення клітинок для прискорення введення даних;
 • майстер діаграм;

вміє:

 • переміщувати табличний курсор на аркуші і в книзі;
 • вводити дані і формули у клітинки та редагувати їх вміст;
 • виділяти діапазони клітинок із заданою адресою;
 • форматувати дані, клітинки та діапазони клітинок;
 • копіювати, переміщувати й вилучати вміст клітинок і діапазонів клітинок;
 • записувати абсолютні, відносні та змішані посилання на клітинки і діапазони клітинок

 

 1. 2. Аналіз даних у середовищі табличного процесора (6год.)

Графічний аналіз рядів даних. Різновиди діаграм, їх створення та налаштування.

Призначення й використання основних математичних, статистичних, логічних функцій табличного процесора.

Сортування й фільтрування даних у таблицях.

Використання розширених фільтрів.

Проміжні підсумки та зведені таблиці.

Автоматизоване вибирання даних із таблиць.

Умовне форматування даних.

         Практична робота №8. Графічний аналіз рядів даних.

 

Практична робота № 9. Аналіз даних з використанням функцій табличного процесора.

 

         Практична робота №10. Фільтрування даних й обчислення підсумкових характеристик.

 

 

 

Учень

описує:

 • мету та способи фільтрування даних у таблицях;
 • критерії визначення типу діаграми для кращого відображення рядів даних;
 • призначення зведених таблиць і засобів знаходження проміжних підсумків, а також відмінність між ними;
 • призначення і методику умовного форматування даних;

наводить приклади:

 • математичних, статистичних, логічних функцій табличного процесора;

вміє:

 • знаходити в таблиці дані, що відповідають довільним критеріям, побудованим з використанням логічних функцій «І» та «АБО»;
 • сортувати дані в таблицях за значеннями одного чи кількох полів;
 • визначати підсумкові характеристики для табличних даних;
 • виконувати умовне форматування даних;
 • визначати тип діаграми, що найкраще відображатиме один чи кілька рядів даних;
 • змінювати тип і вид діаграми;
 • задавати діапазон вхідних даних для діаграми й діапазон даних для кожного ряду;
 • налаштування параметри відображення діаграми, поле даних та рядів даних;
 • застосовувати основні математичні, статистичні, логічні, текстові функції для аналізу й опрацювання даних;
 • використовувати розширені фільтри для вибору даних з таблиць за складними критеріями;
 • знаходити підсумкових величин для груп рядків таблиці;
 • використовувати зведені таблиці для комплексного аналізу табличних даних

5. Служби Інтернету (6 год.)

5.1. Електронна пошта (3 год.)

 

Принципи функціонування електронної пошти. Огляд програм для роботи з електронною поштою.

Робота з електронною поштою через веб-інтерфейс: реєстрація поштової скриньки, надсилання, отримання й перенаправ­лення повідомлень, навігація серед папок, вилучення повідомлень, вкладання файлів.

Робота з поштовим клієнтом: управління обліковими записами, надсилання, отримання й перенаправлення повідомлень, використання шаблонів повідомлень, розміщення повідомлень у папках, вилучення повідомлень. Перегляд атрибутів повідомлень, вкладання файлів, використання адресної книги, списків розсилання, довідкової системи. Створення власних шаблонів листів.

Етикет електронного листування.

 

Практична робота №11. Електронне листування через веб-інтерфейс.

 

Практична робота №12. Електронне листування за допомогою поштового клієнта.

 

Учень

описує:

 • принципи функціонування послуги електронної пошти;
 • послідовність дій під час листування за допомогою поштового клієнта та веб-інтерфейсу;
 • елементи адреси електронної пошти;

називає:

 • поштові протоколи;

наводить приклади:

 • адрес електронної пошти;

формулює:

 • правила етикету електронної переписки;

вміє:

 • запускати поштовий клієнт та завершувати роботу з ним;
 • настроювати параметри середовища поштового клієнта;
 • використовувати довідкову систему поштового клієнта;
 • створювати та вилучати обліковий запис електронної пошти в поштовому клієнті;
 • реєструвати поштову скриньку на сервері електронної пошти через веб-інтерфейс;
 • змінювати та поновлювати пароль поштової скриньки, якщо його забуто;
 • управляти електронними повідомленнями: складати, надсилати, отримувати, вилучати й роздруковувати повідомлення, вказувати тему повідомлення, перевіряти його правопис, надсилати повідомлення з зазначенням терміновості, відповідати на повідомлення й перенаправляти їх;
 • управляти вмістом папок поштової скриньки:переміщуватися між папками, переміщувати повідомлення з однієї папки до іншої, відновлювати вилучені повідомлення, очищувати поштову скриньку;
 • копіювати й переміщувати текст як в межах повідомлення, так і з повідомлення до зовнішнього джерела і навпаки;
 • вкладати файли у повідомлення, вилучати вкладені файли, а також зберігати файли з отриманих повідомлень на комп’ютері;
 • створювати, редагувати й вилучати записи в адресній книзі;
 • оновлювати адресну книгу після отримання повідомлення;
 • створювати й використовувати списки розсилання
 1. 2. Інтерактивне спілкування (3 год.)

Поняття миттєвого повідомлення. Обмін миттєвими повідомленнями: принципи функціонування служби, огляд популярних програм.

Реєстрація в службі обміну миттєвими повідомленнями. Створення й ведення списку контактів, надсилання текстових, графічних та відеоповідомлень.

Поняття форуму. Реєстрація на форумі та участь в обговореннях.

Спілкування в чатах. Етикет інтерак­тив­ного спілкування.

 

Практична робота № 13. Обмін миттєвими повідомленнями.

 

Практична робота № 14. Спілкування на форумах та в чатах.

Учень

пояснює:

 • поняття миттєвого повідомлення;
 • принцип функціонування служби обміну миттєвими повідомленнями;
 • правила етикету інтерактивного спілкування;
 • принцип функціонування форуму;

наводить приклади:

 • програм обміну миттєвими повідомленнями;
 • інтерактивних чатів;
 • тематичних інтернет-форумів;

вміє:

 • реєструватися у службі обміну миттєвими повідомленнями;
 • завантажувати та встановлювати програму обміну миттєвими повідомленнями;
 • отримувати ідентифікаційний номер у програмі обміну миттєвими повідомленнями;
 • налаштовувати параметри облікового запису в програмі обміну миттєвими повідомленнями;
 • запускати на виконання та завершувати роботу з програмою обміну миттєвими повідомленнями;
 • знаходити співрозмовників і запрошувати їх до мережі обміну миттєвими повідомленнями;
 • налаштовувати списком контактів;
 • надсилати й отримувати повідомлення;
 • надсилати й отримувати файли в програмі обміну миттєвими повідомленнями;
 • реєструватися й спілкуватися в чаті;
 • реєструватися в інтернет-форумі;
 • брати участь в обговореннях на інтернет-формуах.

 

 

 

 

 

Додаток 1.

Перелік курсів за вибором, що доповнюють зміст навчальної програми

Назва курсу

Теми, які курс розширює

1

Основи Інтернету

4

2

Основи створення комп’ютерних презентацій

1, 7

3

Основи візуального програмування

6

4

Microsoft Excel у профільному навчанні

3

5

Основи веб-дизайну

11

6

Основи комп’ютерної графіки

10

7

Бази даних

9

8

Інформаційний працівник

12

 

 

Додаток 2.

Перелік рекомендованої методичної літератури

 

 1. Інформатика. Програми для профільного навчання та допрофільної підготовки. — Київ: Видавнича група BHV, 2009 — 400 с.
 2. Державний стандарт загальної середньої освіти в Україні. Інформатика. Освітня галузь “Технології” — http://www.kmu.gov.ua.
 3. Концепція загальної середньої освіти (12-річна школа)// Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. Січень 2002. – № 2 — К., Педагогічна преса, 2002 — 23с.
 4. Реєстр програмних засобів навчального призначення// Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах. – 2006, №1. – С.180-189.

 

Яндекс.Метрика