Збірка усіх уроків інформатики 10 клас, Н. М. Сизоненко

Зміст
Передмова     8
Тема 1. Вступ. Інформація та інформаційні процеси (5 годин). . . . .      10
Урок 1. Інформатика — наука ХХ століття  
Поняття «інформація» і «повідомлення»  
Інформація та інформаційні процеси: пошук, збирання,  
зберігання, опрацювання, подання, передавання,  
використання, захист інформації Поняття про сучасні  


засоби зберігання й опрацювання інформації            11
Урок 2. Носії інформації, форми і способи  
подання інформації Види інформації  
Інформація і шум та їх взаємне перетворення  17
Урок 3. Кодування повідомлень, за допомогою яких  
передається інформація  Властивості інформації  20
Урок 4. Представлення інформації Системи обчислення  26
Урок 5. Основні етапи розвитку комп’ютерної техніки  
Характеристика різних поколінь комп’ютерів  
і перспективи розвитку комп’ютерної техніки  
Основні галузі застосування комп’ютерів 31
Тема 2. Інформаційна система (5 годин)              35
Урок 6. Структура інформаційної системи Апаратна  
та програмна складові інформаційної системи  
Взаємодія апаратної та програмної складових  
Основні пристрої апаратної складової інформаційної  
системи, їх функцї та взаємодія Підготовка комп’ютера  
до роботи Правила техніки безпеки під час роботи  
з комп’ютером 36
Урок 7. Пристрої введення-виведення інформації  
Клавіатура Типи клавіатур Типи принтерів Сканер  
Пристрої для організації комп’ютерного зв’язку Модем  
Види модемів та їх функції   42
Урок 8 Пам’ять комп’ютера Внутрішня й зовнішня  
пам’ять комп’ютера Оперативна пам’ять комп’ютера  
Зовнішні запам’ятовуючі пристрої комп’ютера  
Дискові накопичувачі, їх основні характеристики  
та принципи роботи Розміщення повідомлень на магнітних  
дисках Процесор Основні характеристики та функції  
процесора Звукові та відеоплати Контролери Адаптери  
Магістраль Магістрально-модульний принцип будови комп’ютера
Принципи роботи комп’ютера: принцип  
програмного управління, принцип адресності  47
Урок 9. Огляд сучасної комп’ютерної техніки Технічні  
характеристики комп’ютерів Комп’ютерні мережі  
Класифікація, основні характеристики та принципи
використання комп’ютерних мереж

 

Апаратні компоненти комп’ютерних мереж捯  
Доступ до інформаційних ресурсів 捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯   51
Урок 10. Контрольна робота  1 за темами 1, 2  
«Інформація та інформаційні процеси捯 Інформаційна  
система» 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯     55
Тема 3. Операційні системи (9 годин)  捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯   59
Урок 11. Поняття файла捯 Ім’я та розширення імені файла捯  
Каталоги (папки) та підкаталоги файлів捯 Шлях до файла捯  
Зарезервовані імена зовнішніх запам’ятовуючих пристроїв
комп’ютера捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯     60
Урок 12. Функції та склад операційної системи捯  
Класифікація операційних систем 捯捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯     64
Урок 13. Принципи роботи користувача з операційною  
системою捯 Інтерфейс операційної системи捯 Різні види
інтерфейсів捯 Основні об’єкти, з якими працює операційна  
система 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯     67
Урок 14. Практична робота  1捯 Правила роботи  
з об’єктами捯 Властивості об’єктів,  
набір операцій над об’єктами 捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯   73
Урок 15捯 Запуск у роботу програм, що працюють  
під управлінням операційної системи 捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯   75
Урок 16捯 Практична робота  2捯 Основні вказівки  
операційної системи для роботи з файлами, папками,  
дисками  捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯   80
Урок 17捯 Робота з довідковою системою捯 Пошук файлів  捯捯捯捯捯捯捯    84
Урок 18. Поняття про інсталяцію програмних засобів捯  
Виконувані файли捯 Налагодження роботи інформаційної системи捯
Конфігурація інформаційних систем捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯     89
Урок 19. Контрольна робота  2 з теми  
«Операційна система» 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯     93
Тема 4. Основи роботи з дисками (5 годин) 捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯   97
Урок 20. Форматування диска捯 Діагностика диска捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯     98
Урок 21. Дефрагментація диска捯 Відновлення інформації  
на диску捯 Правила записування та зчитування інформації  
з дискет捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯  101
Урок 22. Поняття про комп’ютерні віруси捯 Класифікація
комп’ютерних вірусів捯 Принципи «зараження»  
комп’ютерним вірусом диска і пам’яті комп’ютера 捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯 104
Урок 23. Антивірусні програми, їх класифікація та   
принципи роботи捯 Ознайомлення з роботою антивірусних  
програм捯 Захист інформації 捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯108
Урок 24. Принципи стиснення інформації捯 Архівація  
файлів捯 Робота з програмами-архіваторами捯 Створення  
архіву, додавання файлів до архіву, перегляд змісту архіву,  
вилучення файлів з архіву, розкривання  
архівованих файлів 捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯111

 

Тема 5. Прикладне програмне забезпечення навчального  
призначення (4 години)  捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯118
Урок 25. Прикладне програмне забезпечення навчального  
призначення捯 Навчальні програми для підтримки  
навчання фізики 捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯119
Урок 26. Навчальні програми для підтримки навчання
біології 捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯125
Урок 27. Навчальні програми для підтримки навчання  
математики  捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯135
Урок 28. Прикладні програми навчального призначення捯  
Навчальні програми для підтримки навчання іноземних  
мов, географії, комп’ютерні енциклопедії捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯  141
Тема 6.1. Текстовий редактор (12 годин)捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯  146
Урок 29. Системи опрацювання текстів, їх класифікація,  
призначення й основні функції捯 Завантаження текстового  
редактора 捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯147
Урок 30. Практична робота  1捯 Завантаження текстового  
редактора捯 Система вказівок текстового редактора捯  
Зчитування тексту із зовнішніх носіїв і його збереження  
на зовнішніх носіях комп’ютера捯 Уведення тексту  
з клавіатури 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯  153
Урок 31捯  Практична робота  2捯 Редагування тексту捯  
Форматування тексту捯 Перевірка орфографії 捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯156
Урок 32. Пошук інформації у середовищі текстового  
редактора捯 Пошук і заміна фрагментів тексту  捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯162
Урок 33. Практична робота  3捯 Використання буфера  
обміну捯 Робота з фрагментами тексту — видалення,  
копіювання, вилучення, вставлення, переміщення 捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯166
Урок 34. Використання таблиць у текстах  捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯170
Урок 35. Практична робота  4捯 Використання таблиць  
у текстах捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯  175
Урок 36. Практична робота  5捯 Робота з об’єктами  
у середовищі текстового редактора 捯  捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯177
Урок 37. Практична робота  6捯 Уведення формул,  
оздоблення тексту 捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯181
Урок 38. Робота зі шрифтами捯 Шаблони документів捯  
Робота з ними捯 Структура документа捯  
Друкування документа 捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯185
Урок 39. Контрольна робота 3 з теми «Текстовий  
редактор» 捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯188
Урок  40. Узагальнюючий урок за темою «Текстовий  
редактор» 捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯192
Тема 6.2. Графічний редактор (4 години)  捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯196
Урок  41. Системи опрацювання графічної інформації捯  
Типи графічних файлів捯 Графічний редактор і його  
призначення捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯  197

 

Урок 42. Практична робота  1捯 Робота з графічними  
файлами捯 Система вказівок графічного редактора 捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯202
Урок  43. Практична робота  2捯 Вказівки до малювання  
графічних примітивів 捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯204
Урок 44. Вставлення графічних об’єктів та малюнків  
у текст捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯  207
Тема 6.3. Комп’ютерні презентації (4 години)  捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯210
Урок  45. Поняття комп’ютерної презентації捯 Основне  
призначення системи підготовки презентації捯 捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯211
Урок 46. Об’єкти, що опрацьовуються за допомогою  
системи підготовки презентації, та їх властивості 捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯216
Урок 47.  Практична робота  1捯 Тексти, малюнки, анімація  
та звук на слайдах捯 Інтерактивні презентації  
(реалізація переходів між слайдами за допомогою  
гіперпосилань і системи навігації) 捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯222
Урок 48. Практична робота  2捯 Створення освітніх  
презентації捯 Демонстрація презентації 捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯225
Тема 6.4. Електронні таблиці (10 годин) 捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯227
Урок 49. Електронні таблиці та їх призначення捯  
Система опрацювання електронних таблиць, їх основні
функції 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯  228
Урок 50. Практична робота  1捯 Координати комірок捯  
Діапазон комірок捯 Введення й редагування числової,  
формульної та текстової інформації捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯  231
Урок 51. Робота з файлами електронних таблиць  
(книгами): відкриття існуючої книги, створення нової  
книги на основі шаблону, збереження книги, перегляд  
книги, закриття книги 捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯237
Урок 52. Практична робота  2捯 Опрацювання табличної  
інформації в середовищі табличного процесора: копіювання,  
редагування, вилучення, переміщення, форматування 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 240
Урок 53. Робота з аркушами: переміщення по робочому  
аркушу, додання аркушів, копіювання аркушів,  
переміщення аркушів, виділення частини аркуша,  
присвоєння імені аркушам, перейменування аркушів,  
пошук даних на робочому аркуші, видалення аркушів 捯捯捯捯捯捯捯捯243
Урок 54. Практична робота  3捯 Використання формул  
і вбудованих функцій у середовищі табличного процесора捯  
Використання логічних функцій для опрацювання  
табличної інформації捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 247
Урок 55. Практична робота  4捯 Ділова графіка捯  
Побудова діаграм і графіків на основі табличної інформації捯  
Друкування діаграм  捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯252
Урок 56. Практична робота  5捯 Створення бази даних  
у середовищі табличного процесора, упорядкування 

 

та пошук потрібної інформації捯 Фільтрація даних捯  
Групування даних 捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯257
Урок 57. Робота у середовищі табличного процесора捯  
Аналіз даних у середовищі табличного процесора 捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯261
Урок 58. Контрольна робота з теми «Електронні  
таблиці» 捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯265
Тема 6.5. Бази даних. Системи управління  
базами даних (10 годин) 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 268
Урок 59. Поняття про бази даних捯 Системи управління  
базами даних та інформаційно-пошукові системи捯  
Призначення та функції систем управління базами даних捯  
Фактографічні й документальні бази даних捯 Ієрархічна,  
мережева, реляційна моделі баз даних  捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯269
Урок 60. Практична робота  1捯 Особливості реляційних  
баз даних捯 Створення структури бази даних捯 Типи даних,  
що зберігаються в базі даних  捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯275
Урок 61. Практична робота  2捯 Різні способи введення  
та редагування даних  捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯282
Урок 62. Основні об’єкти бази даних捯 Робота з таблицями捯  
Зв’язки між таблицями捯 Робота з файлами捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 289
Урок  63. Практична робота  3捯 Пошук інформації в базі  
даних捯 Упорядкування даних 捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯294
Урок 64 Практична робота 4 捯Фільтрація даних捯  
Використання простих і складних фільтрів  捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯301
Урок 65 Практична робота 5捯 Формування форм та звітів 捯 捯 捯 捯 捯 捯 305
Урок 66捯 Мова запитів捯 Проектування бази даних 捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯309
Урок 67捯 Поняття про системи штучного інтелекту  
й експертні системи捯 Моделі подання знань捯 Бази знань捯  
Логічний висновок捯 Інтелектуальні системи 捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯311
Урок 68捯 Контрольна робота з теми «Бази даних捯  
Системи управління базами даних»捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 捯 313
Література  捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯捯317

Яндекс.Метрика