Календарно-тематичний план з математики, 2 клас

Математика

 

 

№ п/п

Тема уроку

Матеріал   підручника

Дата

 

І семестр (64 год)

 

Узагальнення і систематизація навчального матеріалу за 1 клас

1

Утворення чисел в межах 100. Одноцифрові та двоцифро­ві числа. Порівняння чисел.

№ 1– 3

 

 

2

Додавання і віднімання в межах 10.

№ 4 – 10

д/з с. 6

№ 9 - 10

 

3

Послідовність чисел першої сотні. Порівняння чисел.

№ 11 – 19

д/з с. 7 - 8

№ 18 - 19

 

4

Одноцифрові і двоцифрові числа, позиційний принцип за­пису числа.

№ 20 – 26

д/з с. 8

№ 25 - 26

 

5

Додавання і віднімання на основі десяткової нумерації. Доба. Тиждень.

№ 27 – 36

д/з с. 10

№ 35 - 36

 

6

Послідовність чисел першої сотні. Розв’язування задач на різницеве порівняння.

№ 37 – 43

д/з с. 11

№ 43

 

7

Точки, промені, відрізки. Перетин прямих. Додавання і віднімання на основі десяткової нумерації.

№ 44 – 51

д/з с. 12

№ 50 - 51

 

8

Запис двоцифрових чисел. Одиниці вимірювання довжини. Додавання і віднімання іменованих чисел.

№ 52 – 60

д/з с. 13

№ 59 - 60

 

9

Назви компонентів дії додавання. Знаходження невідо­мого доданка. Поняття «рівняння». Послідовність чисел першої сотні

№ 61 – 69

д/з с. 15

№ 68

 

10

Переставний закон додавання. Розв’язування рівнянь. По­рівняння виразів.

№ 70 - 78

д/з с. 17

№ 77 - 78

 

11

Істинні і хибні нерівності. Назви компонентів дії відніман­ня. Розв'язування задач за допомогою рівняння. Знахо­дження невідомого зменшуваного. Розв’язування оберне­них задач.

№ 79 – 85

д/з с. 19

№ 85

 

12

Одиниця вимірювання маси — кілограм. Додавання і від­німання чисел в межах 100 без переходу через десяток. Знаходження невідомого від'ємника.

№ 86 – 93

д/з с. 20

№ 93

 

13

Грошові одиниці — гривня, копійка. Співвідношення між грошовими одиницями. Складання і розв’язування задач за схемами.

№ 94 – 101

д/з с. 21

№ 100 - 101

 

14

Одиниця вимірювання місткості — літр. Додавання і від­німання іменованих чисел. Самостійна робота № 1

№ 102 – 109

д/з с. 22

№ 108 - 109

 

15

Додавання і віднімання в межах 100 без переходу через десяток. Розв'язування рівнянь. Перетворенню величин. Порівняння іменованого числа та суми або різниці імено­ваних чисел.

№ 110 – 117

д/з с. 23

№ 116 - 117

 

16

Контрольна робота № 1 (вхідна)

 

 

17

Аналіз контрольної роботи. Узагальнення вивченого в 1 кла­сі.

 

 

Табличне додавання і віднімання чисел у межах 20

з переходом через розряд

18

Додавання і віднімання числа 2 з переходом через деся­ток. Складання і розв'язування прямих і обернених до них задач.

№ 118 – 124

д/з с. 25

№ 123 - 124

 

19

Додавання і віднімання числа 3 з переходом через деся­ток. Істинні і хибні рівності і нерівності. Довжина ламаної лінії. Порівняння іменованих чисел

№ 125 – 134

д/з с. 26

№ 133 - 134

 

20

Додавання і віднімання числа 4 з переходом через деся­ток. Знаходження довжини ламаної

№ 135 – 143

д/з с. 28

№ 142 - 143

 

21

Вирази зі змінними. Кути. Прямі і непрямі кути. Побудова прямого кута на аркуші в клітинку

№ 144 – 152

д/з с. 30

№ 152

 

22

Додавання і віднімання числа 5 з переходом через деся­ток. Знаходження значень виразів зі змінною. Знайомство із задачами у дві дії. Знайомство з поняттями «проста» і «складена» задачі.

№ 153 – 161

д/з с. 32

№ 160 - 161

 

23

Многокутник та його елементи, вершини, сторони, кути. Периметр многокутника. Розв’язування задач у дві дії.

№ 162 – 169

д/з с. 34

№ 168 - 169

 

24

Додавання і віднімання числа 6 з переходом через деся­ток. Прямокутник та його елементи. Властивість протилеж­них сторін прямокутника. Розв’язування складених задач.

№ 170 – 179

д/з с. 35

№ 178 - 179

 

25

Додавання і віднімання числа 7 з переходом через деся­ток. Складання та розв’язування задач за схемами. Побу­дова прямокутника із зазначеними сторонами. Знаходжен­ня периметра прямокутника

№ 180 – 188

д/з с. 36 - 37

№ 187 - 188

 

26

Розв’язування складених задач. Порівняння іменованих чисел. Квадрат. Побудова квадрата.

№ 189 – 198

д/з с. 38

№ 197 - 198

 

27

Додавання і віднімання числа 8 з переходом через деся­ток. Розв’язування рівнянь.

№ 199 – 208

д/з с. 39

№ 207 - 208

 

28

Взаємозв’язок дій додавання і віднімання. Перевірка дії додавання відніманням, дії від­німання — додаванням або відніманням. Розв'язування задач.

№ 209 – 218

д/з с. 40 - 41

№ 217 - 218

 

29

Додавання .і віднімання числа 9 з переходом через деся­ток. Позначення сторін многокутника малими латинськи­ми літерами. Правило знаходження периметра прямокутника.

№ 219 – 227

д/з с. 42 - 43

№ 226 - 227

 

30

Узагальнена таблиця додавання і віднімання одноцифрових чисел з переходом через десяток. Правило знахо­дження периметра квадрата. Самостійна робота № 2

№ 228 – 236

д/з с. 44

№ 235 - 236

 

31

Розв'язування складених задач різними способами. Роз­в’язування рівнянь. Знаходження периметра геометричних фігур.

№ 237 – 246

д/з с. 45

№ 245

 

32

Контрольна робота № 2

 

 

33

Аналіз контрольної роботи. Порядок виконання дій у виразах з дужками. Порівняння чисел і виразів. Складання і розв’язання задач за корот­ким записом.

№ 247 – 255

д/з с. 47

№ 254 - 255

 

34

Читання виразів і обчислення їх значень. Додавання числа до суми чисел. Віднімання числа від суми двох чисел. Пе­ретворення величин.

№ 256 – 264

д/з с. 48

№ 263 - 264

 

35

Додавання до числа суми двох чисел. Віднімання суми двох чисел від третього числа. Знаходження значень ви­разів, що містять дужки.

 

№ 265 – 273

д/з с. 50

№ 272 - 273

 

36

Обчислення виразів зручним способом. Розв’язання задач за допомогою виразів. Розв’язання складених задач. Закріплення вивченого. Узагальнення і систематизація знань за темою.

№ 274 – 283

д/з с. 51

№ 282 - 283

 

Усне додавання і віднімання чисел у межах 100 з переходом через розряд

37

Додавання виду 37 + 6. Розв'язання складених задач.

№ 284 – 291

д/з с. 53

№ 290 - 291

 

38

Округлення чисел. Розв’язаний рівнянь. Розв'язання у дві дії

№ 292 – 300

д/з с. 54

№ 299 - 300

 

39

Додавання виду 45 + 7 способом округлення. Розв’язання задач з буквеними даними

№ 301 – 308

д/з с. 55

№ 307 - 308

 

40

Додавання виду 7 + 15. Розв’язання задач різними спосо­бами.

№ 309 – 317

д/з с. 57

№ 317

 

41

Віднімання виду 40 – 8. Порядок виконання дій у виразах з дужками і без дужок.

№ 318 – 326

д/з с. 59

№ 325 - 326

 

42

Віднімання виду 35 – 7. Розв’язання задач. Утворення іс­тинних нерівностей.

№ 327 – 335

д/з с. 61

№ 335

 

43

Утворення істинних рівностей. Порівняння чисел. Дода­вання і віднімання іменованих чисел. Складання і розв’я­зування задач за коротким записом

№ 336 – 342

д/з с. 62

№ 341 - 342

 

44

Віднімання виду 45 – 7. Творча робота над задачею! За­дача із зайвими даними. Самостійна робота № 3

№ 343 – 351

д/з с. 63

№ 350

 

45

Розв’язання задач вивчених видів. Обчислення виразів з дужками і без дужок.

№ 352 – 360

д/з с. 64

№ 359 - 360

 

46

Контрольна робота № 3

 

 

47

Аналіз контрольної роботи. Додавання виду 27 + 16. Розв’язання задач, сформульованих у непрямій формі.

№ 361 – 369

д/з с. 65

№ 368 - 369

 

48

Додавання виду 45 + 27 двома способами. Розв’язання за­дач різних видів.

№ 370 – 377

д/з с. 66

№ 376 - 377

 

49

Дії з іменованими числами. Розв'язання рівнянь. Складан­ня і розв’язання задачі за таблицею.

№ 378 – 386

д/з с. 67 – 68

№ 385 - 386

 

50

Додавання двоцифрових і одноцифрових чисел. Взаємо­зв’язок дії додавання і дії віднімання. Порівняння імено­ваних чисел.

№ 387 – 395

д/з с. 69

№ 394 - 395

 

51

Віднімання виду 45 – 27 двома способами. Дії з іменова­ними числами. Розв’язання задач.

№ 396 – 404

д/з с. 70

№ 403 - 404

 

52

Обчислення виразів зручним способом. Перетворення іме­нованих чисел. Віднімання суми від числа трьома спосо­бами.

№ 405 – 414

д/з с. 72

№ 413 - 414

 

53

Одиниця маси — центнер. Порівняння величин. Дії з іме­нованими числами. Розв’язання задачі за допомогою рівняння.

№ 415 – 424

д/з с. 73

№ 424

 

54

Віднімання виду 40 – 27 трьома способами. Знаходження периметра трикутника. Розв'язання задач різних видів.

№ 425 – 433

д/з с. 74

№ 433

 

55

Перевірка дії додавання і дії віднімання. Розв'язання за­дач на різницеве порівняння. Визначення прямих кутів.

№ 434 – 442

д/з с. 76

№ 441 - 442

 

56

Обчислення виразів з дужками і без дужок. Розв'язання задач у три дії (ознайомлення)

№ 443 – 451

д/з с. 78

№ 450 - 451

 

57

Перетворення величин. Розв’язання задач вивчених видів. Знаходження і порівняння периметрів геометричних фігур.

№ 452 – 459

д/з с. 79

№ 458 - 459

 

58

Коло. Круг. Побудова кола за допомогою циркуля. Центр кола (круга), радіус, діаметр. Розв’язання задач.

№ 460 – 467

д/з с. 81

№ 466 - 467

 

59

Вимірювання радіусів і діаметрів кола. Порівняння їх вели­чин. Обчислення виразів. Розв’язання задач.

№ 468 – 475

д/з с. 83

№ 475

 

60

Знаходження числового зна­чення виразів із змінною. Розв’язання рівнянь. Побудова кола із зазначеним радіусом. Самостійна робота № 4

№ 476 – 484

д/з с. 84

№ 484

 

61

Знаходження значення виразів з дужками і без дужок. Розв’язання задач. Побудова прямокутника і знаходження його периметра.

№ 485 – 492

д/з с. 85

№ 491 - 492

 

62

Контрольна робота № 4

 

 

63

Аналіз контрольної роботи. Додавання і віднімання двоцифрових чисел. Складання і розв'язання задач за малюнками.

№ 493 – 508

д/з с. 87 - 88

№ 507 - 508

 

64

Складання рівностей. Порівняння виразів і чисел. Розв’я­зання задач вивчених видів. Повторення і закріплення вивченого. Підсумковий урок за семестр.

№ 509 – 515

д/з с. 89

№ 514 - 515

 

II семестр (72 год)

Множення і ділення. Табличне множення і ділення

65

Дія множення. Знак множення. Заміна виразів на додаван­ня виразами на множення і виразів на множення виразами на додавання.

№ 516 – 521

д/з с. 91

№ 520 - 521

 

66

Назви чисел при множенні. Читання рівностей. Задачі на множення.

№ 522 – 530

д/з с. 92

№ 529 - 530

 

67

Переставний закон множення. Використання переставного закону множення при знаходженні значень виразів.

№ 531– 539

д/з с. 94

№ 538 - 539

 

68

Таблиця множення числа 2. Задачі на множення. Знахо­дження периметра квадрата зручним способом.

№ 540 – 547

д/з с. 95

№ 546 - 547

 

69

Вправи і задачі на засвоєння таблиці множення числа 2. Збільшення числа у кілька разів. Порівняння задач на збільшення числа на кілька одиниць і на збільшення числа у кілька разів.

№ 548 – 557

д/з с. 97

№ 557

 

70

Розв'язування і порівняння задач на ділення на рівні части­ни і на ділення на вміщення.

№ 558 – 566

д/з с. 98

№ 565 - 566

 

71

Взаємозв’язок дій множення і ділення. Порівняння таблиці множення числа 2 і таблиці ділення на число 2.

№ 567 – 573

д/з с. 99

№ 572 - 573

 

72

Порівняння таблиці множення числа 2 і таблиці ділення на число 2. Розв'язування і порівняння задач на ділення на рівні части­ни і на ділення на вміщення.

№ 574 – 582

д/з с. 101

№ 581 - 582

 

73

Порядок виконання дій у виразах, які містять дії додаван­ня, віднімання, множення і ділення без дужок.

№ 583 – 592

д/з с. 102

№ 591 - 592

 

74

Назви компонентів при діленні. Зменшення числа на кілька одиниць і у декілька разів. Розв’язування задач на ділення.

№ 593 – 599

д/з с. 104

№ 598 - 599

 

75

Порядок дій у виразах. Знаходження невідомого дільника ї частки. Порівняння виразів.

№ 600 – 609

д/з с. 105

№ 608 - 609

 

76

Розв’язування задач зазначених видів. Знаходження зна­чень виразів.

Самостійна робота № 5.

№ 610 – 619

д/з с. 106

№ 619

 

77

Множення одиниці на будь-яке число.. Множення будь-якого числа на 1. Ділення будь-якого числа на один. Ді­лення будь-якого числа самого на себе

№ 620 – 627

д/з с. 107

№ 626 - 627

 

78

Контрольна робота № 5

 

 

79

Аналіз контрольної роботи. Узагальнення і систематизація знань. ТО

 

 

80

Таблиця множення числа 3. Розв’язування задач.

№ 628 – 635

д/з с. 108

№ 635

 

81

Вправи і задачі на засвоєння таблиці множення числа 3. Правило виконання порядку дій у виразах без дужок із дужками.

№ 636 – 644

д/з с. 110

№ 643 - 644

 

82

Взаємозв’язок дії ділення і множення. Складання задачі за рівностями, її розв’язування. Складання рівностей на множення і ділення за малюнком.

№ 645 – 655

д/з с. 111

№ 654 - 655

 

83

Складання таблиці ділення на число 3. Порівняння таб­лиці множення числа і таблиці ділення на число 3. Роз­в’язування і порівняння таблиць на ділення.

№ 656 – 663

д/з с. 113

№ 662 - 663

 

84

Вправи і задачі на засвоєння таблиці множення числа 3 і таблиці ділення на число 3. Знаходження сторони рівностороннього трикутника за даним периметром

№ 664 – 673

д/з с. 113

№ 672 - 673

 

85

Вправи і задачі на засвоєння таблиці множення числа 3 і таблиці ділення на 3. Розв’язування задач з буквеними даними.

№ 674 – 682

д/з с. 114

№ 682

 

86

Вправи і задачі на засвоєння таблиці множення числа 3 і таблиці ділення на число 3. Розв'язування задач.

№ 683 – 692

д/з с. 116

№ 691 - 692

 

87

Таблиця множення числа 4. Обчислення виразів без ду­жок. Складання задачі за розв’язанням.

№ 693 – 700

д/з с. 117

№ 699 - 700

 

88

Порівняння таблиць ділення на число 4 і множення чис­ла 4. Розв’язування рівнянь на знаходження невідомого множника. Побудова трикутника і доповнення його до чо­тирикутника.

Самостійна робота № 6

№ 701 – 708

д/з с. 118

№ 707 - 708

 

89

Правило знаходження невідомого множника. Розв’язу­вання рівнянь на знаходження невідомого множника. Побудова трикутника і доповнення його до чотирикут­ника.

№ 709 – 718

д/з с. 119

№ 718

 

90

Контрольна робота № 6

 

 

91

Аналіз контрольної роботи. Узагальнення і систематизація знань. ТО

 

 

 

92

Знаходження невідомого дільника і діленого.

№ 719 – 728

д/з с. 120

№ 728

 

93

Знаходження значення виразів з дужками і без дужок. По­рівняння задач та їх розв’язання.

№ 729 – 735

д/з с. 121

№ 734 - 735

 

94

Таблиця множення числа 5.. Порівняння виразів. Розв’язання задач.

№ 736 – 743

д/з с. 122

№ 742 - 743

 

95

Таблиця ділення на 5. Порівняння таблиці множення числа 5 і таблиці ділення на число 5. Розв’язування задач різних видів.

№ 744 – 752

д/з с. 123

№ 751 - 752

 

96

Вправи і задачі на засвоєння таблиці множення числа 5 і таблиці ділення на число 5. Складання задачі за її розв’язанням.

№ 753 – 761

д/з с. 124

№ 760 - 761

 

97

Розв’язування рівнянь. Побудова квадрата і знаходження його периметра.

№ 762 – 772

д/з с. 125

№ 771 - 772

 

98

Таблиця множення числа 6. Одиниці вимірювання часу. Співвідношення між одиницями часу. Визначення часу за годинником.

 

 

№ 773 – 781

д/з с. 127

№ 780 - 781

 

99

Визначення часу за годинником. Одиниці часу, пов’язані з обертанням небесних тіл – доба, місяць, рік. Самостійна робота № 7

№ 782 – 789

д/з с. 128

№ 788 - 789

 

100

Розв’язування задач, пов'язані з одиницями вимірюванню часу. Вправи на засвоєння таблиці множення числа 6.

№ 790 – 799

д/з с. 130

№ 798 - 799

 

101

Контрольна робота № 7

 

 

102

Аналіз контрольної роботи. Повторення і закріплення вивченого.

 

 

103

Таблиця ділення на число 6. Порівняння таблиць множення числа 6 і ділення на число 6. Складання задачі за схемою.

№ 800 – 809

д/з с. 131

№ 808 - 809

 

104

Розв’язування задач різними способами. Вправи і задачі на засвоєння таблиць множення числа 6 і ділення на чис­ло 6.

№ 810 – 816

д/з с. 132

№ 815 - 816

 

105

106

Зменшення числа на кілька одиниць і зменшення числа у декілька разів. Розв’язування задач на різницеве і крат­не порівняння чисел.

№ 817 – 825

д/з с. 133-134

№ 824 - 825

 

Зменшення числа на кілька одиниць і зменшення числа у декілька разів. Розв’язування задач на різницеве і крат­не порівняння чисел.

107

Таблиця множення числа 7. Вправи і задачі на засвоєння таблиці множення числа 7.

№ 826 – 834

д/з с. 135

№ 833 - 834

 

108

Встановлення порядку дій і знаходження значення вира­зів, у яких більше двох дій. Розв’язування рівнянь. Розв’я­зування задачі за допомогою рівнянь.

№ 835 – 845

д/з с. 136

№ 844 - 845

 

109

Таблиця ділення на число 7. Порівняння таблиць: множен­ня числа 7 і ділення на число 7. Вправи і задачі на засво­єння даних таблиць.

Самостійна робота № 8.

№ 846 – 854

д/з с. 137

№ 854

 

110

Складання виразів за таблицею. Вправи і задачі на засво­єння таблиці множення числа 7 і таблиці ділення на число 7.

№ 855 – 864

д/з с. 138

№ 863 - 864

 

111

Контрольна робота № 8

 

 

112

Аналіз контрольної роботи. Узагальнення і систематизація знань. ТО

 

 

113

114

Вправи і задачі на засвоєння таблиці множення числа 7 і таблиці ділення на число 7. Порівняння виразів.

 

№ 865 – 877

д/з с. 139

№ 876 - 877

 

Вправи і задачі на засвоєння таблиці множення числа 7 і таблиці ділення на число 7. Порівняння виразів.

115

Складання виразів і знаходження їх значень. Розв’язування рівнянь. Зміна добутку із зміною одного з множників. Ви­значення часу за годинником.

№ 878 – 887

д/з с. 141

№ 886 - 887

 

116

Таблиця множення числа 8. Порівняння виразів. Знахо­дження значення виразів без дужок. Розв'язування задач.

№ 888 – 896

д/з с. 142

№ 895 - 896

 

117

Вправи і задачі на засвоєння таблиці множення числа 8. Знаходження периметра прямокутника. Многокутники.

№ 897 – 904

д/з с. 143

№ 903 - 904

 

118

Таблиця ділення на число 8. Розв’язування рівнянь. Розв’язування задач вивчених видів. Самостійна робота № 9

 

 

№ 905 – 914

д/з с. 144

№ 914

 

119

Вправи і задачі на засвоєння таблиці множення числа 8 і ділення на число 8. Розв’язування задач з числовими да­ними.

№ 915 – 923

д/з с. 146

№ 922 - 923

 

120

Контрольна робота № 9

 

 

121

Аналіз контрольної роботи. Узагальнення і систематизація знань.

 

 

122

Таблиця множення числа 9. Розв’язування задач різних видів.

№ 924 – 931

д/з с. 147

№ 930 - 931

 

123

Вправи і задачі на засвоєння таблиці множення числа 9.

№ 932 – 941 д/з с. 148

№ 940 - 941

 

124

Таблиця ділення на число 9. Порівняння таблиці множення числа 9 і таблиці ділення на 9. Істинні і хибні рівності і не­рівності. Порівняння виразів і чисел.

№ 942 – 948

д/з с. 149

№ 947 - 948

 

125

Вправи і задачі на засвоєння таблиці множення числа 9 і таблиці ділення на 9. Множення нуля на будь-яке число. Множення будь-якого числа на 0. Ділення нуля на будь-яке число. Неможливість ділення на нуль.

№ 949 – 957

д/з с. 150

№ 956 - 957

 

126

Множення і ділення числа на 10. Ділення круглих чисел на 10. Розв’язування задач вивчених видів.

№ 958 – 967

д/з с. 151

№ 966 - 967

 

127

Вправи і задачі на засвоєння таблиці множення числа 9 і таблиці ділення на число 9. Самостійна робота № 10

№ 968 – 976

д/з с. 152

№ 976

 

128

Розв’язування задач різних видів.

№ 977 – 985

д/з с. 153

№ 984 - 985

 

129

Контрольна робота № 10 (річна)

№ 516 – 521

д/з с. 91

№ 520 - 521

 

130

Аналіз контрольної роботи. Узагальнення і систематизація знань. ТО

№ 522 – 530

д/з с. 92

№ 529 - 530

 

Повторення вивченого у 2 класі

131

Порівняння чисел. Розв’язування задач на знаходження суми.

с. 154

д/з № 7

 

132

Знаходження значення виразів із змінною. Додавання і віднімання чисел в межах 100. Побудова відрізків.

с. 155

д/з № 15-16

 

133

Додавання і віднімання чисел з переходом через розряд. Розв’язування рівнянь. Розв’язування задач.

с. 156

д/з № 25-26

 

134

Додавання і віднімання чисел з переходом через розряд. Дії з іменованими числами .

с. 157

д/з № 33-34

 

135

Табличне множення і ділення.

с. 158

д/з № 42-43

 

136

Підсумковий урок.

 

 

 

Яндекс.Метрика