Типові план-конспекти з інформатики

Пояснювальна записка

Група вчителів з різних регіонів України у спів­праці із вида­вництвом «Аспект» підготували типові план-конспекти навчання інформатики у загальноосвітній школі.

Програми, рекомендовані до використання МОН України, як правило, дуже насичені навчальним матеріалом і перед­ба­чають вивчення інформатики протягом 1 год. на тиждень (34 год. за рік). Традиційними засобами класичної педагогіки досягти засвоєння такого обсягу матеріалу учнями та ще й сформувати стійкі практичні навички за відве­дений час неможливо.

 Для виконання насичених діючих програм з інформатики доводиться шукати шляхи інтенси­фікації прове­дення уроку. Пропоновані план-конспекти, зокрема, перед­бачають відмову від таких, неефективних в умовах обмеженого часу, прийомів: виступи учнів біля дошки, фронтальне опитування, диктування конспектів, перегляд тривалих нав­чаль­них фільмів та презентацій тощо. Натомість запроваджуються елементи педагогіки співробітництва: вчитель виступає скоріше у ролі колеги і консультанта, не соромиться вчитися новому разом із своїми учнями. Учні опанову­ють навчальний матеріал, значною мірою, самонавчанням, що сприяє розвитку пізнавальної активності та самостійності.

Використання комп’ютера накладає нові особливості і надає нові можливості для проведення уроку. Те, що було придатне для «стандартного» уроку, повинне оновлюватися або замінюватися шляхом раціонального вико­ристання більш ефек­тивних методик і сучас­них інформаційних технологій.

Основними елементами пропонованої методики є:

 • використання лаконічних (не більше 10 стор. на урок) навчальних підручників;
 • попереднє ознайомлення учнів вдома з новим навчальним матеріалом;
 • на уроці – короткі пояснення до нового навчального матеріалу за текстом підручника;

Використання підручника дозволяє вкластися у час, відведений на пояснення,
не пропус­тити ключові моменти, не відійти від теми уроку.

 • документоване оцінювання знань та навичок учнів на кожному уроці;
 • проведення оцінювання знань та навичок учнів при виконанні практичної роботи;

Як правило, кожен учень одержує оцінку за урок. Учні знають, що будуть
працювати на конкретний результат, це мотивує їх до роботи.

 • проведення на кожному уроці за допомогою комп’ютерного тестування пере­вірки знань теоретичного матеріалу попереднього уроку;
 • проведення на кожному уроці формування та перевірки навичок, що базу­ються на матеріалі поточного уроку;

Там, де за комп’ютером сидить 2 або навіть 3 учні, оцінювання
навчальних досяг­нень може проводитися по черзі через урок. Такі групи
рекомендується комп­лекту­вати учнями однакового рівня знань.

 • проведення на окремих уроках тематичних робіт для оцінювання тео­ре­тичних знань та прак­тич­них навичок, здобутих протя­гом всіх уроків розділу;
 • виставлення оцінки як сукупної за знання теорії та практичні навички;

Поки учні виконують роботу, вчитель одержує до 25 хв. вільного часу,
який може використати для допомоги відстаючим учням, прийняття виконаних робіт, усунення можливих збоїв в роботі обладнання тощо.

 • дозвіл використання учнями інформаційних матеріалів під час роботи;
 • впровадження засобів унеможливлення і невигідності «списування»;
 • індивідуальний захист (здача) своїх практичних і тематичних робіт;
 • впровадження робочих зошитів для практичних і тематичних робіт.

Зошити зберігаються у кабінеті інформатики, видаються учням на початку роботи і збираються для перевірки і оцінювання в кінці уроку.

Уроки, залежно від місця у розділі, мають певні структурні особливості.

Наведемо короткий опис таких уроків:

 • Перший урок розділу – проводиться на початку навчального року або нового розділу. До того учні були на канікулах або здали тематичну роботу за попе­редній розділ і тому про перевірку домашнього завдання не йдеться. Пояс­нен­ня нового матеріалу відносно детальне. Зокрема, приділяється більше уваги теоретичним основам розділу. Прак­тична робота виконується у робочому зошиті за темою поточного уроку має 6 питань для короткої письмо­вої відповіді і 6 завдань для виконання на комп’ютері.
 • Наступний урок розділу – від другого до передостаннього уроку розділу. Більш лаконічне пояснення нового матеріалу, з яким учні попередньо ознайо­ми­лися вдома, у вигляді коротких коментарів та відповідей на питання. Практична робота передбачає перевірку теоретичних знань, одержаних на попе­редньому уроці, за допомогою комп’ютерного тестування та виконання на комп’ютері 6 практичних завдань за темою поточного уроку.
 • Останній урок розділу – тематична робота. Протягом всього уроку викону­ється тематична робота для оцінювання тео­ре­тичних знань та практичних навичок, здобутих протя­гом кількох уроків, які складають розділ. Тематична робота передбачає здачу комп’ютерного тесту за матеріалом всього розділу та виконання комплексної практичної роботи (захист проекту).

Пропоновані план-конспекти мають загальний характер і можуть бути використані на уроках інформатики у 9-11 класах загальноосвітніх навчальних закладів всіх про­філів навчання та рівнів навчання предмету.

Далі наведені шаблони планів-конспектів першого, другого і ос­тан­нього уро­ків розділу на прикладі теми «Текстовий процесор Word (закінчення)» курсу інфор­матики для 10-го класу.

Перший урок розділу

Дата: ________                                                                                                                        урок № _____

Тема: Шаблони документів. Створення списків.

Мета: Сформу­вати тео­ре­тичні знання та практичні навички з теми уроку шляхом раціонального вико­ристання ефек­тивних методик і сучасних інфор­маційних технологій.

Підручники та обладнання:

 1. «Інформатика. Другий рік – єдиний курс. 10 клас». Навчальний підручник. / Пилипчук О.П., Шестопалов Є.А., Сальнікова І.І., Войцеховський М.О. – Шепетівка: «Аспект», 2010 ­– 192 с.
 2. «Інформатика. Другий рік – єдиний курс. 10 клас». Робочий зошит. / Михаль­чук І.І., Пилип­чук О.П., Слуцька І.А. – Шепетівка: «Аспект», 2010 ­– 56 с.
 3. Комп’ютери, об’єднані у локальну мережу.
 4. Текстовий процесор Microsoft Office Word на кожному робочому місці.
 5. Інтерактивна дошка (бажано) або проектор.

Тип уроку: формування знань, вмінь і навичок.

Інформаційні джерела:

 1. http://aspekt-edu.kiev.ua – сайт видавництва «Аспект»;
 2. http://teachlab.ucoz.ua – сайт «Творча лабораторія вчителя інформатики».

Структура уроку

I

Організаційна частина

1 хв.

II

Мотивація навчальної діяльності

1 хв.

III

Оголошення теми і завдань уроку

1 хв.

IV

Пояснення нового навчального матеріалу

15 хв.

V

Правила виконання практичної роботи. Інструктаж з ТБ

3 хв.

VI

Практична робота: перевірка теоретичних знань поточного уроку

5 хв.

VII

Практична робота: вироблення практичних навичок

15 хв.

VIII

Підсумок уроку

3 хв.

Інструктаж щодо виконання домашнього завдання

1 хв.

Хід уроку

 1. Організаційна частина

Привітання. Учні сидять за партами або столами. В учнів навчальні підруч­ники, зошити для записів, ручки. Мобільні телефони учні вимикають!

Комп’ютери можуть бути вимкнені або увімк­нені, залежно від організації роботи у кабінеті інформатики.

 1. Мотивація навчальної діяльності
 • Ви розпочинаєте вивчення другої частини розділу «Текстовий процесор Word», вивчення якого розпочалось у 9 класі. Протягом 8 уроків ви навчитесь використовувати нові для вас засоби текстового процесора, що дозволить вам виконувати більш складне оформлення документів та авто­матизувати роботу з ними. Кожен з вас на кожному уроці виконуватиме практичну роботу, а на остан­ньому уроці теми на вас чекає тематична робота.
 • Уважно слухайте пояс­нення вчителя. Вони вам допоможуть сформувати та вдосконалити необхідні для подальшої роботи вміння і навички.
 • Оцінка за урок залежить від знань теорії та одержаних практичних нави­чок.
 • Під час виконання практичної роботи дозволяється користуватися власними джерелами інформації: підручником, довідником, конспектом тощо.
 • Спи­су­вання і підглядання не допоможуть при здачі комп’ютерних тестів і виконанні практичної роботи!
 1. Оголошення теми і завдань уроку
 • Тема уроку 1.1. «Шаблони документів. Створення списків». Цей параграф буде задано додому і наступного уроку ваші теоретичні знання з цієї теми будуть перевірені за допомогою комп’ютерного тестування. Практичні навички з поточної теми ви почнете формувати на сьогоднішньому уроці.
 • Після пояснення і закріплення нового навчального матеріалу буде проведена практична робота, яка передбачає 2 етапи:
 1. Письмові відповіді на 6 теоретичних запитань з теми 1.1. «Шаблони доку­ментів. Створення списків», за що можна отримати до 6 балів.
 2. Виконання практичних зав­дань відповідно до теми 1.1. «Шаблони документів. Створення списків», за що також можна отримати до 6 балів.
 • Виконуючи практичну роботу, кожен з вас може отримати оцінку до 12 балів: до 6 балів за знання теорії + до 6 балів за практичні навички.
 1. Пояснення нового навчального матеріалу
 • Відкрийте підручник на с. 5. Давайте переглянемо тему, яку будемо вивчати сьогодні, теоретичні знання якої будуть перевірятися наступного уроку.
 • Зверніть увагу на такі моменти:

Далі вчитель коротко пояснює і коментує навчальний матеріал на с. 5-11. Для унаочнення рекомендується використову­вати наявні засоби: мультимедійну дошку, проектор, великий екран монітора вчительського комп’ютера тощо.

 • Все зрозуміло? Готові до виконання практичної роботи?

За потреби, вчитель відповідає на питання учнів.

 1. Правила виконання практичної роботи. Інструктаж з ТБ
 • Черговий, роздайте робочі зошити. Відкрийте зошит на с. 4, прочитайте пра­вила техніки безпеки при роботі на комп’ютері.
 • Відкрийте с. 6, на якій знаходиться практична робота «Шаблони документів. Створення списків». Запишіть номер свого комп’ютера, сьогоднішню дату, поставте підпис, що ознайо­мились з правилами техніки безпеки при роботі на комп’ютері.
 1. Практична робота: перевірка засвоєння теорії поточного уроку
 • Займіть робочі місця за комп’ютерами, підготуйте їх до роботи. Розпо­чинайте пись­мове виконання перших 6 завдань. Відповіді вписуйте ручкою у відпо­відні поля. Для пошуку відповідей можна відкривати потрібні вікна на комп’ютері.
 • Не варто списувати! За однакові відповіді вчитель може поставити 0 балів обом учням, не досліджуючи, хто у кого списав.
 1. Практична робота: вироблення практичних навичок
 • Щоб сформувати практичні навички пропоную виконати 6 завдань, що вимагають виконання певних дій та запису, за потреби, відповідей у місця, позначені «________». Зверніть увагу, що в кінці кожного завдання є поле результату у вигляді «___», у якому вчитель за виконане завдання вписує «1», за неви­конане – «0». Ви не повинні вносити свої позначки у ці поля.
 • Ті з вас, хто найшвидше виконає вправу, зможуть отримати додаткові цікаві завдання. Результат їх виконання може покращити загальну оцінку.
 1. Підсумок уроку

Загальну оцінку, тобто, суму балів, одержаних за письмові відповіді, та кіль­кості вико­наних практичних завдань, вчитель виставляє у відповідному полі зошита.

Наприклад, якщо учень здав тестування на 4 бали і виконав 5 практичних зав­дань, то загальна оцінка буде 4 + 5 = 9 балів.

 • Найкращі результати під час уроку продемонстрували такі учні: __________.
 • Сьогодні ви ознайомились з темою «Шаблони документів. Створення спис­ків» та розпо­чали вироблення відповідних практичних навичок.
 • Під час виконання практичної роботи у вас могли виникнути питання. Сподіваюсь, що відповіді на них ви знай­дете у підручнику готуючись до наступного уроку. Також раджу звертатись з питаннями до одно­класників, які сьогодні були кращими.
 1. Інструктаж щодо виконання домашнього завдання
 2. Опрацювати тему 1.1. «Шаблони документів. Створення списків», дати відпо­віді на питання для самоконтролю і тим самим підготуватися до комп’ютер­ного тестування наступного уроку.
 3. Попередньо ознайомитися з темою 1.2. «Таблиці в текстовому документі», яка буде вивча­тися наступного уроку.
 4. Створити шаблон довідки про результати навчання в школі.

Наступний урок розділу

Дата: ________                                                                                                                        урок № _____

Тема: Таблиці в текстовому документі.

Мета: Сформу­вати і закріп­­­ити тео­ре­тичні знання та практичні навички з теми уроку шляхом раціонального вико­ристання ефективних методик і сучасних інфор­маційних технологій

Підручники та обладнання:

 1. «Інформатика. Другий рік – єдиний курс. 10 клас». Навчальний підручник. / Пилипчук О.П., Шестопалов Є.А., Сальнікова І.І., Войцеховський М.О. – Шепетівка: «Аспект», 2010 ­– 192 с.
 2. «Інформатика. Другий рік – єдиний курс. 10 клас». Робочий зошит. / Михаль­чук І.І., Пилип­чук О.П., Слуцька І.А. – Шепетівка: «Аспект», 2010 ­– 56 с.
 3. Комп’ютери, об’єднані у локальну мережу.
 4. Текстовий процесор Microsoft Office Word на кожному робочому місці.
 5. Інтерактивна дошка (бажано) або проектор.
 6. Засоби комп’ютерного тестування.

Тип уроку: формування знань, вмінь і навичок.

Інформаційні джерела:

 1. http://aspekt-edu.kiev.ua – сайт видавництва «Аспект»;
 2. http://teachlab.ucoz.ua – сайт «Творча лабораторія вчителя інформатики».

Структура уроку

I

Організаційна частина

1 хв.

II

Мотивація навчальної діяльності

1 хв.

III

Оголошення теми і завдань уроку

1 хв.

IV

Пояснення нового навчального матеріалу

10 хв.

V

Правила виконання практичної роботи. Інструктаж з ТБ

3 хв.

VI

Комп’ютерне тестування: перевірка домашнього завдання

8 хв.

VII

Практична робота: вироблення практичних навичок

17 хв.

VIII

Підсумок уроку

3 хв.

IX

Інструктаж щодо виконання домашнього завдання

1 хв.

Хід уроку

 1. Організаційна частина

Привітання! Учні сидять за партами або столами. В учнів навчальні підруч­ники, зошити для записів, ручки. Мобільні телефони учні вимикають!

Комп’ютери можуть бути вимкнені або увімк­нені, залежно від організації роботи у кабінеті інформатики.

 1. Мотивація навчальної діяльності
 • У 9 класі ви навчились вирівнювати текст у стовпцях за допомогою табуля­торів. Проте сучасні текстові процесори дозволяють вставляти у документ повноцінні таблиці, в яких текст розміщений в окремих комірках, відокрем­лених лініями. Сітка таблиці може мати складну структуру.
 • Прикладом таких таблиць можуть бути сторінка щоденника або класного журналу, табель успішності, таблиці в газетах та журналах тощо.
 • Сьогодні ви навчитесь вставляти у документ таблиці.
 • Уважно слухайте пояс­нення вчителя. Вони вам допоможуть сформувати та вдосконалити необхідні для подальшої роботи вміння і навички.
 • Оцінки за знання теорії, розглянутої на попе­редньому уроці, та за практичні нави­чки поточного уроку ви будете «заробляти» на комп’ютері, проходячи тестування та вико­нуючи практичні завдання.
 • Під час виконання практичної роботи дозволяється користуватися власними джерелами інформації: підручником, довідником, конспектом тощо.
 • Спи­су­вання і підглядання не допоможуть при здачі комп’ютерних тестів і виконанні практичної роботи!
 1. Оголошення теми і завдань уроку
 • Тема уроку 1.2. «Таблиці в текстовому документі». Цей параграф буде задано додому і наступного уроку ваші теоретичні знання з цієї теми будуть перевірені за допомогою комп’ютерного тестування. Практичні навички з поточної теми будуть перевірені на сьогоднішньому уроці.
 • Після пояснення і закріплення нового навчального матеріалу буде проведена практична робота, яка передбачає 2 етапи:
 1. Тестова перевірка теоретичних знань з вивченої на попередньому уроці теми 1.1. «Шаблони документів. Ство­рення списків», за що можна отримати до 6 балів.
 2. Виконання практичних зав­дань відповідно до теми 1.2. «Таблиці в текстовому документі», за що можна також отримати до 6 балів.
 • Таким чином, виконуючи практичну роботу, учень може заробити оцінку до 12 балів: до 6 балів за знання теорії + до 6 балів за практичні навички.
 1. Пояснення нового навчального матеріалу
 • До сьогоднішнього уроку вам було задано заздалегідь ознайомитися з темою 1.2. «Таблиці в текстовому документі».
 • Сподіваюся, що всі це зробили! Може у когось виникли питання? Краще запитати зараз, ніж під час виконання практичної роботи.
 • Відкрийте підручник на с. 11. Давайте переглянемо тему, яку будемо вивчати сьогодні, а теоретичні знання якої будуть перевірятися наступного уроку.
 • Зверніть увагу на такі моменти:

Далі вчитель коротко пояснює і коментує навчальний матеріал на с. 11-18. Для унаочнення рекомендується використову­вати наявні засоби: мультимедійну дошку, проектор, великий екран монітора вчительського комп’ютера тощо.

 • Все зрозуміло? Готові до виконання практичної роботи?
 1. Правила виконання практичної роботи. Інструктаж з ТБ
 • Черговий, роздайте робочі зошити. Відкрийте зошит на с. 4, прочитайте пра­вила техніки безпеки при роботі на комп’ютері.
 • Відкрийте с. 8, на якій знаходиться практична робота «Таблиці в текстовому документі». Запишіть номер свого комп’ютера, сьогоднішню дату, поставте підпис, що ознайо­мились з правилами техніки безпеки при роботі на комп’ютері.
 • Списувати не раджу! За однакові відповіді у завданні вчитель може поставити 0 балів обом учням, не досліджуючи, хто у кого списав.
 1. Практична робота: перевірка домашнього завдання
 • Займіть місця за комп’ютерами, підготуйте їх до роботи. Пройдіть тесту­вання за допомогою контрольно-діагнос­тичної сис­теми Test-W2. Пам’ятайте: програма налашто­вана на 6-бальну шкалу; протягом 8 хвилин потрібно відповісти на 15 питань; правильність відповіді на кожне питання можна перевірити за позначками поруч з варіантами відповіді. Повідомте одержану оцінку вчителю і він її впише у ваш зошит.
 • Перездавати тест не варто, краще до балів, одержаних за тестування, заро­бити додатково до 6 балів за виконання практичних завдань.

При стандартному опитування за відведений час можна задати максимум по одному питанню кожному учню. Оцінка, виставлена за таку відповідь, буде необ’єктивною. Задати більше питань – витратити набагато більше часу. Тестова перевірка більш якісна та об’єктивна, тому що учень має відповісти на 15 питань, на які витратить менше 8 хв. часу.

При комп’ютерному тестуванні вчителю не потрібно опитувати учнів, оцінювати відпо­віді. Все виконується автоматично за допомогою тестуючої програми та відповідного тесту. Вчителю залишається згодом перенести оцінки із електронного протоколу у класний журнал.

 1. Практична робота: вироблення практичних навичок
 • Щоб сформувати практичні навички пропоную виконати 6 завдань, що вимагають виконання певних дій та запису, за потреби, відповідей у місця, позначені «________». Зверніть увагу, що в кінці кожного завдання є поле результату у вигляді «___», у якому вчитель за виконане завдання вписує «1», за неви­конане – «0». Ви не повинні вносити свої позначки у ці поля.
 • Ті з вас, хто найшвидше виконає вправу, зможуть отримати додаткові цікаві завдання. Результат їх виконання може покращити загальну оцінку.
 1. Підсумок уроку

Загальну оцінку, тобто, суму балів, одержаних за письмові відповіді, та кіль­кості вико­на­них практичних завдань, вчитель виставляє у відповідному полі зошита.

Наприклад, якщо учень здав тестування на 4 бали і виконав 5 практичних зав­дань, то загальна оцінка буде 4 + 5 = 9 балів.

 • Найкращі результати під час уроку продемонстрували такі учні: __________.
 • Сьогодні ви ознайомились з темою «Таблиці в текстовому документі» та роз­по­чали вироблення відповідних практичних навичок.
 • Під час виконання практичної роботи у вас могли виникнути питання теоре­тичного плану. Сподіваюсь, що відповіді на них ви знай­дете у підручнику готуючись до наступного уроку. Також раджу звертатись з питаннями до одно­­класників, які сьогодні були кращими.
 1. Інструктаж щодо виконання домашнього завдання
 2. Опрацювати тему 1.2. «Таблиці в текстовому документі», дати відповіді на питання для самоконтролю і тим самим підготуватися до наступного комп’ю­терного тестування.
 3. Попередньо ознайомитися з темою 1.3. «Редагування та сортування таблиць», яка буде вивчатися наступного уроку.

На передостанньому уроці розділу учням рекомендують підготуватися до виконання тематичної роботи, яка буде виконуватися протягом всього наступного уроку. Тематична робота передбачає здачу комп’ютерного тесту за весь розділ та виконання комплексної практичної роботи (проекту) на комп’ютері.

Останній урок розділу

Дата: ________                                                                                                                        урок № _____

Тема: Тематична робота «Текстовий процесор».

Мета: Перевірка якості засвоєння матеріалу, сформованості умінь і нави­чок здобу­тих протя­гом вивчення розділу.

Підручники та обладнання:

 1. «Інформатика. Другий рік – єдиний курс. 10 клас». Навчальний підручник. / Пилипчук О.П., Шестопалов Є.А., Сальнікова І.І., Войцеховський М.О. – Шепетівка: «Аспект», 2010 ­– 192 с.
 2. «Інформатика. Другий рік – єдиний курс. 10 клас». Робочий зошит. / Михаль­чук І.І., Пилип­чук О.П., Слуцька І.А. – Шепетівка: «Аспект», 2010 ­– 56 с.
 3. Комп’ютери, об’єднані у локальну мережу.
 4. Текстовий процесор Microsoft Office Word на кожному робочому місці.
 5. Інтерактивна дошка (бажано) або проектор.
 6. Засоби комп’ютерного тестування.

Тип уроку: урок перевірки та коригування знань, умінь і навичок.

Інформаційні джерела:

 1. http://aspekt-edu.kiev.ua – сайт видавництва «Аспект»;
 2. http://teachlab.ucoz.ua – сайт «Творча лабораторія вчителя інформатики».

Структура уроку

I

Організаційна частина

1 хв.

II

Мотивація навчальної діяльності

1 хв.

III

Оголошення теми і завдань уроку

1 хв.

IV

Правила виконання практичної роботи. Інструктаж з ТБ

3 хв.

V

Комп’ютерне тестування: перевірка знань теорії

15 хв.

VI

Практична робота: перевірка практичних навичок

20 хв.

VII

Підсумок уроку

3 хв.

VIII

Інструктаж щодо виконання домашнього завдання

1 хв.

Хід уроку

 1. Організаційна частина

Привітання. Учні сидять за партами або столами. В учнів навчальні підруч­ники, зошити для записів, ручки. Мобільні телефони учні вимикають!

Комп’ютери можуть бути вимкнені або увімк­нені, залежно від організації роботи у кабінеті інформатики.

 1. Мотивація навчальної діяльності
 • Настав час підвести підсумки вивчення розділу «Текстовий процесор Word». Протягом уроку ви виконаєте тематичну роботу для оцінювання тео­ре­тичних знань та практичних навичок, здобутих протя­гом попередніх уроків.
 • Здача тематичної роботи для кожного учня обов’язкова!
 • Зараховуються також тематичні роботи або проекти, виконані в позаурочний час, за умови відповідного захисту.
 • Оцінювання тематичної роботи передбачає здачу комп’ютерного тесту за весь розділ та виконання комплексної практичної роботи (проекту).
 • Під час виконання тематичної роботи дозволяється користуватися власними джерелами інформації: підручником, довідником, конспектом тощо.
 • Спи­су­вання і підглядання без належних знань не допоможе!
 1. Оголошення теми і завдань уроку
 • Розділ 1. «Текстовий процесор Word (закінчення)».
 • Сьогодні буде проведена тематична робота, яка передбачає 2 етапи:
 1. Здача об’єднаного (30 запитань за 15 хв. без діагностики відповідей) комп’ю­терного тесту за матеріалом всього розділу, за що можна заробити до 6 балів.
 2. Виконання комплексних практичних зав­дань відповідно до розділу 1. «Текс­товий процесор Word (закінчення)», за що можна заробити до 6 балів.
 • Таким чином, виконуючи тематичну роботу, учень може отримати оцінку до 12 балів: до 6 балів за знання теорії + до 6 балів за практичні навички.

ІV. Правила виконання практичної роботи. Інструктаж з ТБ

 • Черговий, роздайте робочі зошити. Відкрийте зошит на с. 4, прочитайте пра­вила техніки безпеки при роботі на комп’ютері.
 • Відкрийте с. 15, на якій знаходиться тематична робота «Текс­товий процесор Word (закінчення)». Запишіть номер свого комп’ютера, сьогоднішню дату, поставте власний підпис, що ознайо­мились з правилами техніки безпеки при роботі на комп’ютері.
 1. Комп’ютерне тестування: перевірка знань теорії
 • Займіть місця за комп’ютерами, підготуйте їх до роботи. Пройдіть тесту­вання за допо­могою контрольно-діагнос­тичної сис­теми Test-W2. Пам’ятайте: програма налашто­вана на 6-бальну шкалу; протягом 15 хвилин потрібно відповісти на 30 питань; правильність відповіді демонструватись не буде. Повідомте одержану оцінку вчителю і він її впише у ваш зошит.
 • Перездавати тест не варто, краще до балів, одержаних за тестування, заро­бити додатково до 6 балів за виконання практичної частини.
 • Після виконання комп’ютерного тестування виконайте вправи для зняття зоро­вої втоми!
 1. Практична робота: перевірка практичних навичок

Для оцінювання практичних навичок пропонується 6 завдань, що вимагають від учня виконання певних дій та запису, за потреби, відповідей у місця, позначені «________». В кінці кожного завдання є поле результату у вигляді «___», у якому вчитель за виконане завдання вписує «1», за неви­конане – «0». Учень не повинен вносити свої позначки у ці поля.

Додаткові завдання вчителя, позначені (*), не є обов’язковими і призначені учням, які бажають продемонструвати свої поглиблені знання та навички після виконання всіх завдань практичної або тематичної роботи.

 1. Підсумок уроку

Загальну оцінку, тобто, суму балів, одержаних за письмові відповіді, та кіль­кості вико­наних практичних завдань, вчитель виставляє у відповідному полі зошита.

Наприклад, якщо учень здав тестування на 4 бали і виконав 5 практичних зав­дань, то загальна оцінка буде 4 + 5 = 9 балів.

 1. Інструктаж щодо виконання домашнього завдання
 2. Попередньо ознайомитися з першою темою наступного розділу 2.1. «Ознайом­лення з PowerPoint», яка буде вивчатися наступного уроку.

Висновки

 Уроки за такою технологією мають такі переваги:

 1. Урок нестандартний, а отже цікавий!
 2. Нетривала і якісна перевірка знань та навичок кожного учня.
 3. Чітке і необтяжливе для вчителя викладання нового учбового матеріалу.
 4. Нестандартні форми контролю в комп’ютерній мережі.
 5. Всі учні знають, що одержать оцінку і працюють на результат.
 6. Вчитель вивільняє до 25 хв. часу для індивідуальної роботи з учнями.

Яндекс.Метрика