Урок на тему: "Форматування шрифтiв i абзацiв"

Мета:

навчальна: формувати вмiння: форматувати текст; використовувати стандартнi та створювати власнi стилi; працювати з командами, що знаходяться в пунктi Формат; встановлювати границi та заливку;

розвивальна: розвивати в учнів пам’ять, уважність, творче мислення, взаєморозуміння між учнями;

виховна: виховувати культуру роботи з ПК.

 

Тип уроку: комбінований.

Обладнання: інструкція з техніки безпеки, ОС Windows XP, програма Microsoft Word 2007.

Література

 1. ВолодінаІ.Л., Володін В.В. Інформатика: Підручник для 9 кл. загальноосвітніх навчальних закладів. – Х.: Гімназія, 2009. – 384 с.: іл.
 2. Гаєвський О.Ю. Інформатика. 7-11 класи: навч. посіб.: - К. : А. С. К., 2005. - 512 с. : іл

Хiд уроку

І. Органiзацiйний етап.

ІІ. Актуалiзацiя опорних знань

Робота з довiдковою системою те-кстового процесора WORD 2007:

 1. Завантажити текстовий процесор WORD 2007.
 2. Використовуючи довiдкову систему, знайти та скопiювати у свiй документ iнформацiю про: форматування знакiв, змiну кольору шрифту; форматування абзацiв, вирiвнювання тексту по центру; буквицю; табуляцiю; список; автоформат.
 3. Вiдповiдь на кожне питання видiлити рiзними кольорами (пiдбiр кольорiв довiльний).

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності

Для роботи в текстовому редакторі ми повинні знати різні способи форматування тексту, шрифтів і абзаців.

Сьогодні ми розглянемо ці способи більш детально

ІV. Повідомлення теми та мети уроку

ІІ. Вивчення нового матерiалу

Роздати учням пам’ятки, кожен пункт пояснити та продемонструвати на комп’ютерi (використовуючи локальну мережу).

Форматування тексту в MS Word 2007

Форматування тексту (вигляд шрифту (гарнiтура), написання шрифту, розмiр (кегль), колiр шрифту)

Формат → Шрифт → вкладки Шрифт, Интервал, Анимация.

Контекстное меню → Шрифт → кнопки Шрифт, Интервал, Анимация або за допомогою вiдповiдних кнопок на панелі Форматирование. Можна використовувати комбiнацiї клавiш: Ctrl + B — зробити текст жирним;

Ctrl + I — курсивом

Форматування абзацiв

Бiгунки на горизонтальнiй лiнiйцi або Формат → Абзац.

Контекстне меню → Абзац → дiалогове вiкно → вибрати Отсупы и интервалы, Положение на странице (Запрет висячих строк, Не разрывать абзац, Не отрывать от следующего, С новой страницы — такий абзац починається з нової сторiнки незалежно вiд заповнення попередньої)

Вирiвнювання тексту

По лiвому краю — комбiнацiя клавiш Ctrl + L, поцентру — Ctrl + E, по правому краю — Ctrl + R, по ширинi — Ctrl + J або вiдповiдну кнопку на панелi iнструментiв Форматирование

Табуляцiя

Формат → Табуляция i в дiалоговому вiкнi внести потрiбний розмiр табуляцiї. Або вибрати потрiбне мiсце на лiнiйцi i клацнути лiвою кнопкою мишi — з’явиться знак табуляцiї

Форматування документа

Інтервали мiж рядками можна змiнювати за допомогою комбiнацiй:

Ctrl + 1 — одинарний iнтервал; Ctrl + 5 — полуторний iнтервал; Ctrl + 2 – подвiйний iнтервал (1, 2, 5 — цифри основної клавiатури). Або Формат → Абзац → Интервал у полi Междустрочный. За допомогою вiдповiдної кнопки на панелi iнструментiв Форматирование

Пояснити учням, що форматування доцiльнiше виконувати пiсля введення всього тексту або великого його фрагмента.

Робота зi шрифтами

Параметри шрифтiв:

 • вигляд шрифту (гарнiтура);
 • написання шрифту;
 • розмiр (кегль);
 • колiр шрифту.

Розмiр шрифту

У вiкнi Размер можна вибрати зiс писку розмiр шрифту вiд 8 до 72 пунктів. Можна встановити свiй розмiр вiд 1 до 1638 з точнiстю до 0,5.

Наголосити учням, що дробовi числа пишуться через кому!

Спецiальнi ефекти

Word дозволяє спецiальнi ефекти з видiленим текстом: Закреслений Верхнiй iндекс А222 нижнiй iндекс С2Н5ОН, тощо.

Колiр шрифту

Панель iнструментiв Рисование→ Цвет шрифта→ вибрати колiр.

Шрифти з графiчними зображеннями

Крiм шрифтiв злiтерами є шрифти, якi мають графiчнi зображення. Прикладами таких шрифтiв є: Food, Monotype Sorts, Wingdings.

Символи шрифтiв можна вставляти в текст по одному (Вставка→Символ).

Робота зi списками

Якщо потрiбно оформити список, Word дає можливiсть їх маркувати символами або нумерувати як цифрами, так i лiтерами. Формат→ Список… або Контекстное меню→ Список…→ дiалогове вiкно→ вибрати Маркированный, Нумерованный або Многоуровневый. Вибрати символи для маркування або Вид нумерации i клацнути на кнопцi OK. Показати приклади створених спискiв.

Форматування тексту за допомогою стилiв

Для швидкого оформлення тексту дуже зручно використовувати стилi. Стиль — це набiр значень властивостей тексту, який має власне iм’я. Текстовий процесор Word за замовчуванням має певний набiр стилiв для форматування, який складає бiблiотеку стилiв. Бiблiотеку стилiв можна доповнювати власними стилями, створюючи їх наосновi вже iснуючих.

Розрiзняють такi типи стилiв:

 • стиль символiв — задає формат символiв (шрифт, розмiр символiв, накреслення, ефекти, колiр тощо);
 • стиль абзацу — задає формат абзацу (спосiб вирiвнювання тексту, позицiї табуляцiї, мiжрядковий iнтервал, вiдстаньдо iпiсля,може мiстити формат символiв та iнше);
 • стиль таблицi — задає формат таблицi (вигляд меж, заливки, вирiвнювання тексту, шрифти тощо);
 • стиль списку—задаєформат спискiв(спосiбвирiвнювання, знаки нумерацiї або маркери, шрифти тощо).

Використання стилiв дає змогу однiєю дiєю вiдразу змiнити значення кiлькох властивостей тексту. Наприклад, деякий стиль форматування мiстить такi значення властивостей абзацу: розмiр символiв 16 пунктiв, шрифт Arial, колiр зелений, вирiвнювання по центру, полуторний мiжрядковий iнтервал. Застосування цього стилю для форматування абзацу тексту здiйснюється виконанням всього лише однiєї дiї замiсть п’яти.

При збереженнi документа з ним автоматично зберiгаються i застосованi стилi, тобто за подальшого вiдкриття документа (навiть на iнших комп’ютерах) зовнiшнiй вигляд документа не буде змiнюватися.

Для застосування стилю потрiбно:

 • видiлити текстовий об’єкт, до якого застосовуватиметься стиль, — абзац, символи, таблицю або список;
 • виконати послiдовнiсть дiй Формат→Стиль и форматирование або вiдкрити список Стиль на панелi Форматирование;
 • переглянути список пропонованих стилiв i вибрати потрiбний.

Табуляцiя та її використання

Для того щоб розташувати деякi об’єкти тексту в певному мiсцi рядка, використовують табуляцiю. При табуляцiї простiр мiж об’єктами в рядку можна заповнити послiдовнiстю деяких символiв (крапками, тире, пiдкресленням тощо). Для перемiщення курсору в наступну позицiю табуляцiї використовують клавiшу Tab (їй вiдповiдає недрукований знак ←). При натисканнi на цю клавiшу курсор перемiщується вздовж рядка на деяку вiдстань. За замовчуванням ця вiдстань становить 1,25 см.

Для змiни вiдстанi табуляцiї або встановлення кiлькох позицiй табуляцiї використовується команда Табуляция у меню Формат, яка вiдкриває дiалогове вiкно Табуляция. У цьому вiкнi для кожної позицiї табуляцiї можна встановити значення таких її властивостей:

 • Вiдстань вiд межi лiвого поля (за замовчуванням вимiрюється в сантиметрах);
 • спосiб вирiвнювання тексту вiдносно позицiї табуляцiї;
 • символ заповнювач простору мiж об’єктами в рядку.

Встановивши значення властивостей для нової позицiї табуляцiї, слiд вибрати кнопку Установить — i нова позицiя буде внесена до списку Позиции табуляции. Щоб змiнити значення властивостей вже встановленої позицiї табуляцiї, необхiдно вибрати її в списку Позиции табуляции i встановити новi значення її властивостей.

Кнопка цього вiкна Удалить видаляє зi списку вибрану позицiю табуляцiї. Всi встановленi позицiї табуляцiї можна видалити кнопкою Удалить все.

Також, для встановлення позицiї табуляцiї та способу вирiвнювання об’єктiв вiдносно неї можна користуватися горизонтальною лiнiйкою. Для цього спочатку вибирають спосiб вирiвнювання об’єктiв кнопкою Тип табуляции, яка розташована злiва вiд горизонтальної лiнiйки. Якщо послiдовно вибирати цю кнопку, то тип позицiї табуляцiї буде змiнюватися i можна встановити:

 • вирiвнювання лiвим краєм;
 • вирiвнювання по центру;
 • вирiвнювання правим краєм;
 • вирiвнювання за роздiлювачем;
 • табуляцiя звертикальною рискою.

Пiсля цього вказiвником мишi на лiнiйцi позначають позицiю табуляцiї. У результатi таких дiй на лiнiйцi у вибраних мiсцях з’являються вiдповiднi позначки.

Для змiни позицiй табуляцiї на лiнiйцi потрiбно перетягнути позначки табуляцiї вздовж лiнiйки в нове мiсце. Щоб видалити позицiю табуляцiї, достатньо перемiстити позначку табуляцiї за межi лiнiйки.

Автоформат – дозволяє провести форматування текстового документа за зазделегiдь встановленими параметрами.

ІІІ. Практична робота

Інструктаж з технiки безпеки

 1. Ввiмкнути ПК i дочекатися повного завантаження.
 2. Запустити програму Microsoft Word 2007.
 3. Набрати текст (список 10 учнiв класу на вибір та їх доручень).
 4. Вiдформатувати шрифт для заголовка: Arial, 16 пт, напiвжирний, пiдкреслений, для основного тексту Times New Roman, 14 пт.
 5. Установити iнтервал мiж рядками — 1,5.
 6. Вирiвняти заголовок по центру, основний текст — лiвим краєм, останній рядок— правим краєм.
 7. Перелiк доручень оформити у виглядi маркованого списку.
 8. Встановити вiдступ для списку 4 пт.
 9. Встановити параметри сторiнки (Файл → Параметры страницы): формат аркуша А4, орiєнтацiя — книжкова.
 10. Поля: верхнє 2 см, нижнє 2,5 см, вiдступ лiворуч i праворуч 2 см.
 11. Зберегти створений документ в папку класу пiд iменем «Прізвище»_Доручення.doc.
 12. Результати роботи показати вчителю.
 13. Завершити роботу в Microsoft Word 2007.
 14. Вимкнути ПК.
 15. Засвоєння вивченого матерiалу
 16. Який список називають маркованим?
 17. Який список називають нумерованим?
 18. Як промаркувати або пронумерувати список?
 19. Як змiнити маркер списку на iнший?
 20. Як працювати з багаторiвневими списками?
 21. Як змiнити шрифт?
 22. Якi iснують параметри шрифта?
 23. Домашнє завдання

Опрацювати §41 (Гаєвський О. Ю. Інформатика. 7-11 класи), §18 (Володіна І. Л., Володін В. В. Інформатика: Підручник для 9 кл.)

 1. Пiдбиття пiдсумкiв уроку

Вмотивоване виставлення оцінок

Яндекс.Метрика