Урок на тему: "Призначення, можливостi i класифiкацiя систем обробки текстiв"

Мета:

навчальна: розглянути призначення й можливостi систем обробки текстiв та класифiкацiю систем обробки текстiв; ввести поняття: текстового редактора; текстового документа; формувати вмiння завантажувати текстовi редактори та текстові процесори;

розвивальна: розвивати в учнів уважність, пам’ять, зорову та моторну координацію;

виховна: виховувати культуру роботи з ПК, бережливе ставлення до техніки.

 

Тип уроку: засвоєння нових знань, вироблення умінь, навичок.

Література

 1. Володіна І.Л., Володін В.В. Інформатика: Підручник для 9 кл. загальноосвітніх навчальних закладів. – Х.: Гімназія, 2009. – 384 с.: іл.
 2. Гаєвський О.Ю. Інформатика. 7-11 класи: навч. посіб.: - К. : А. С. К., 2005. - 512 с. : іл

Обладнання: інструкція з техніки безпеки, інструкція до практичного завдання, ОС Windows XP, програма Блокнот, WordPad, Word 2007

Хiд уроку

І. Органiзацiйний етап.

Перевірка присутності та готовності учнів до уроку.

ІІ. Актуалiзацiя опорних знань

Робота з клавiатурним тренажером — 5 хв. (Попереднє оцiнювання швидкостi набору.)

ІІІ. Мотивацiя навчальної дiяльностi

До недавнiх пiр обробкою текстiв займалися в основному професiонали: друкарки, видавцi, працiвники друкарень. Тепер, завдяки поширенню персональних комп’ютерiв, пiдготовка тексту стала доступною практично кожнiй людинi, що має навички користувача ПК. Для роботи з текстовою iнформацiєю розроблене вiдповiдне програмне забезпечення: текстовi редактори, текстовi процесори, видавничi системи.

Спробуємо розiбратися в цих поняттях бiльш детально.

ІV. Повідомлення теми та мети уроку.

 1. V. Вивчення нового матерiалу

Розділ, який ми починаємо вивчати, — «Текстовий редактор». На його вивчення вiдводиться 4 години. У кiнцi розділу — тематичне оцiнюванння у виглядi комп’ютерного тестування та практичного завдання.

Довгий час знання, яких набувала людина протягом життя, передавались усно вiд поколiння до поколiння, що не забезпечувало безперервного поповнення бази знань людства в цiлому. Безперервний процес збереження iнформацiї забезпечила писемнiсть, яка дозволяла накопичувати iнформацiю. Спочатку люди викарбовували написи на камiннi, потiм видавлювали гострими паличками на глиняних дощечках. Писали паличками на папiрусi, пензликами на шовку i перами на паперi. Гусяче перо змiнили ручки з металевим пером, а їх — графiтовi олiвцi, авторучки, а згодом друкарськi машини.

Проте в роботi з текстами залишалося незмiнним головне: щоб внести змiни в текст, його потрiбно було щоразу переписувати або передруковувати. І лише застосування комп’ютерiв i спецiальних програм принципово змiнило технологiю роботи з текстом. У чому ж полягають переваги у використаннi ПК для обробки текстiв? (Вiдповiдi учнiв записуються й аналiзуються.)

Для роботи з текстом на ПК використовують: текстовi редактори, текстовi процесори та видавничi системи. У загальному їх називають системами обробки текстiв — програми, якi призначенi для створення, редагування й друку текстових документiв.

Текстовий редактор — це програма, що дозволяє вводити, редагувати та зберiгати текст.

Текстовий процесор — це програма, що дозволяє вводити, редагувати й форматувати текст, вставляти малюнки й таблицi, перевiряти правопис, складати змiст, виконувати перенос слiв та багато iнших складних операцiй.

Настiльна видавнича система (НВС) — це програма, за допомогою якої можна створювати високоякiснi оригiналлмакети, що мiстять текст i графiчнi зображення для тиражування в друкарнi.

Наприклад:

текстовi редактори (MultiiEdit, Блокнот, Твiр, Лексикон);

текстовi процесори (Microsoft Word, Word Prefect, WordPad, OpenOffice, WorddStar);

настiльнi видавничi системи (Adobe PageMaker, Corel Ventura,Publisher, QuarkXPress,).

Класифікація текстових процесорів

(створюємо за відповідями учнiв)

Об’єкти текстового документа

Основне мiсце в текстовому документi займає текст — саме тому цi документи й називаються текстовими. Найпростiшi текстовi документи складаються тiльки з текстових об’єктiв: символiв, слiв, речень, рядкiв, абзацiв, сторiнок. З удосконаленням систем опрацювання текстiв у текстовi документи почали включати й нетекстовi об’єкти: графiчнi зображення, таблицi, формули, дiаграми, схеми, карти тощо. З появою мультимедiйного обладнання та комп’ютерних мереж список об’єктiв текстових документiв поповнився вiдео i аудiоiнформацiєю, мультиплiкацiєю, звуковим супроводом, посиланнями на рiзнi мережнi ресурси.

Кожен з цих об’єктiв має свої властивостi.

Приклади об’єктiв текстового документа та їх властивості

Об’єкт

Властивостi об’єкта

Символ

Шрифт, розмiр, колiр, накреслення, зсув, iнтервал мiж символами

Абзац

Вiдступи вiд країв лiвого i правого поля, вiдступ першого рядка, вирiвнювання, мiжрядковий iнтервал, iнтервали перед абзацем i пiсля

Сторiнка

Розмiр аркуша сторiнки, її орiєнтацiя, розмiр полiв, нумерацiя, колонтитули

Таблиця

Кiлькiсть рядкiв i стовпцiв, їх висота i ширина, вирiвнювання по ширинi i по висотi

Графiчнi зображення

Тип, розмiр, кольори, розміщення, спосiб обтiкання текстом

Об’єкти текстового документа можуть створюватися як засобами самої програми опрацювання текстiв, так i імпортуванням в документ зiнших програм або файлiв. Над кожним об’єктом система опрацювання тексту може виконувати певнi операцiї для змiни значень їх властивостей, застосовуючи для цього або власнi засоби, або засоби iншої програми. Формати файлiв текстовихдокументiв. Існує багато форматiв файлiв, в яких системи опрацювання текстiв зберiгають текстовi документи. Кожна з цих систем використовує певний набiр форматiв, якi користувач може вибрати для запису файлiв залежно вiд потреб. У кожнiй iз програм один iз форматiв є стандартним i встановлений за замовчуванням. Так, наприклад, в текстовому редакторi Блокнот стандартним є формат .txt, а в текстовому процесорi Word 2007— формат .docx.

Для роботи зфайлами iнших форматiв системи опрацювання текстiв мають у своєму складi спецiальнi програмииконвертори, якi перетворюють файли текстового документа зодного формату в iнший.

Найпоширенiшi формати файлiв текстових документiв та їх характеристики

ТХТ У файлi зберiгається тiльки текст з розбиттям на абзаци i без форматування

DOC У файлi зберiгається текст, рисунки, вставленi об’єкти, значення їх властивостей

RTF У файлi зберiгається текст, рисунки, вставленi об’єкти, значення їх властивостей. Крiм того, мiстяться додатковi вiдомостi про форматування об’єктiв, що дозволяє опрацьовувати цi документи в рiзних системах опрацювання текстiв рiзних операцiйних систем

DOCX У файлi зберiгається текст, рисунки, вставленi об’єкти, значення їх властивостей. Крiм того, мiстяться додатковi вiдомостi про форматування об’єктiв, що дозволяє опрацьовувати цi документи в рiзних системах опрацювання текстiв рiзних операцiйних систем (DOCX написано в XML форматі, який складається з файлів ZIP-архіву, що містить XML і двійкові файли.)

Огляд середовища текстового процесора MS WORD 2007

1. Завантаження текстового процесора MS WORD 2007.

2. Головне вiкно текстового процесора MS WORD 2007.

3. Створення, вiдкриття, редагування та збереження текстових документiв.

4. Використання довiдкової системи.

Розповiдь з демонстрацiєю (використовується екран).

 1. VI. Практичне завдання

Скласти порiвняльну характеристику текстових редакторiв Блокнот та WordPad.

Очiкуваний результат:

 

Текстовий редактор Блокнот

Текстовий редактор WordPad

Завантаження

Пуск → Программы → Стандартные → Блокнот

Пуск → Программы → Стандартные → WordPad

Кнопки керуванння вiкном

вiдповiдно команди: Згорнути, Розгорнути, Закрити

Робоче поле програми

Рядок заголовка, рядок меню, вертикальна смуга прокручування

Рядок заголовка, рядок меню, панель iнструментiв, панель форматування, вертикальна смуга прокручування

Меню програми

Файл, Правка, Формат, Вид, Справка

Файл, Правка, Вид, Вставка, Формат, Справка

Створення документа

Файл → Создать

Вiдкриття документа

Файл → открыть

Зберiгання документа

Файл → Сохранить, Файл → Сохранить как

Друкування документа

Файл → Печать

Робота з файлами

.txt .

txt, .rtf

       

Практичне завдання. Інструктаж з технiки безпеки

Інструкцiї до практичного завдання роздаються учням.

 1. Завантажте текстовий процесор MSWord 2007.
 2. Створiть новий документ.
 3. Введiть своє прiзвище, iм’я, по-батьковi.
 4. Змiнiть шрифт Times New Roman (звичайний) на Arial Black (курсив).
 5. Збережiть створений документ у власну папку пiд назвою «ПЗ1_1». Звернiть увагу на розширення (.doc).
 6. Закрийте текстовий процесор MS Word 2007.
 7. Завантажте текстовий процесор MS Word 2007 i вiдкрийте свiй документ.
 8. Скопiюйте iм’я та вставте його 2 рази в документ.
 9. Збережiть змiнений документ пiд назвою «ПЗ1_2».
 10. VII. Засвоєння вивченого теоретичного матерiалу

Фронтальне опитування

Яке призначення програми текстового редактора?

Як запустити текстовий процесор MS Word 2007?

Якi ви знаєте елементи вiкна MS Word 2007?

Як створити новий документ в Блокноті (WordPad MS, Word 2007)?

Як вiдкрити текстовий документ в Блокноті (WordPad MS, Word 2007)?

Як зберегти документ пiд попереднiм iм’ям (пiд новим iм’ям)?

Як надрукувати документ?

 1. VIII. Домашнє завдання

Опрацювати §39 (Гаєвський О.Ю. Інформатика. 7-11 класи), §17 (Володіна І.Л., Володін В.В. Інформатика: Підручник для 9 кл.)

Яндекс.Метрика