Урок на тему: "Введення й редагування тексту. Перевiрка правопису. Пошук та автоматична замiна текстових фрагментiв. Робота з кількома документами. Практична робота № 9 «Робота з текстовими фрагментами»"

Мета:

навчальна: формувати вмiння видiляти суцiльнi та несуцiльнi текстовi фрагменти; копiювати й перемiщувати фрагменти тексту з використанням та без використання буфера обмiну, в межах одного або мiж рiзними документами; знаходити й замiнювати фрагменти тексту в автоматичному режимi; перевiряти правопис текстових документiв та виправляти помилки в автоматизованому режимi;

розвиваюча: розвивати в учнів пам’ять, уважність та розвиток зорової та моторної координації;

виховна: виховувати інформаційну культуру учнів, комунікативну компетентність, уважність, старанність, наполегливість.

 

Тип уроку: комбінований

Обладнання: інструкція з техніки безпеки, ОС Windows XP, програма Microsoft Word 2007.

Список використаних джерел:

 1. Володіна І. Л., Володін В. В. Інформатика: Підручник для 9 кл. загальноосвітніх навчаль- них закладів. — Х.: Гімназія, 2009. — 384 с.: іл.
 2. Костриба О. В. Усі уроки інформатики. 9 клас. Навчально-методичний посібник - Х.: Вид. група «Основа», 2009. - 191 с.

Хiд уроку

 1. Органiзацiйний етап. Перевірка присутності та готовності учнів до уроку.

ІІ. Актуалiзацiя опорних знань

1. Фронтальне опитування:

- Для чого використовують MS Word?

- З яких елементiв iнтерфейсу складається головне вiкно редактора MS Word i в чому їх призначення?

- Якi елементи має меню Файл i яке їх призначення?

- Якi панелi iнструментiв має редактор MS Word? Для чого їх використовують?

- Для чого використовують лiнiйки прокручування у MS Word?

- Як створити новий документ?

- Як зберегти документ на диску?

- Як зберегти файл з новим iменем i нову папку?

- Наведiть кiлька способiв закриття документiв у MS Word.

2. Створення текстового документа. Набiр i збереження текстового документа полягає у введеннi тексту з клавiатури i збереженнi файла на носій інформації.

Редагування — це виправлення помилок, внесення додаткових слiв i речень, змiна їх розташування, вилучення зайвих фрагментiв.

Форматування — це надання потрiбного вигляду: встановлення шрифтiв, оформлення абзацiв, таблиць.

Макетування — це оформлення заголовкiв, розбивка документа на сторiнки, їх нумерацiя, внесення формул, графiчних об’єктiв.

Друкування — це процес виведення на папiр усiх або вибраних сторінок створеного документа.

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності

Ми вже говорили, що iснують певнi операцiї створення та опрацювання тексту: вiд його введення до друку. Розглянемо, яким чином можна виконати перший етап створення документа — введення тексту в оперативну пам’ять комп’ютера.

ІV. Повідомлення теми та мети уроку

 1. V. Сприймання та первинне усвідомлення нового матеріалу

Пояснення нового матеріалу:

Традицiйним є набiр тексту за допомогою клавiатури. У цьому випадку текст вводиться буква за буквою, слово за словом, сторiнка за сторiнкою. Цей процес є досить клопiтким i трудомiстким.

Якщо ж потрiбний текст уже є в друкованому виглядi, то ввести його можна за допомогою спецiальних програм сканування зображень i розпiзнавання їх у текстовому форматі (наприклад, Microsoft Office Document Scanning або ABBYY FineReader). Якiсть розпiзна вання залежить вiд програми розпiзнавання та чiткостi зображення в оригiналi документа.

Останнiм часом у зв’язку з розповсюдженням кишенькових комп’ютерiв усе бiльшої популярностi набуває рукописне введення тексту за допомогою графiчного планшету, свiтлового пера, чутливого екрана та iнших пристроїв. Менш вживаним способом на сьогоднi є голосове введення тексту за допомогою мiкрофона. Текстовий процесор Word також має такi можливостi, але поки що тiльки для китайської, англiйської i японської мов.

Пiсля введення тексту користувачевi, як правило, доводиться редагувати текст, виправляючи в ньому помилки, допущенi пiд час введення.

Набiр тексту за допомогою клавіатури.

Клавiшi, якi використовують найчастiше при наборі тексту:

 • Enter — перехiд до нового абзацу, створення нового абзацу;
 • Delete — видалення видiленого фрагмента або символу праворуч вiд курсору;
 • BackSpace — видалення символу лiворуч вiд курсору;
 • Shift — короткотривала змiна регiстру;
 • Caps Lock — довготривала змiна регiстру (перемикання клавiатури для введення великих (малих) лiтер). При цьому горить iндикатор у правiй частинi клавiатури вказує на ввiмкнений режим ВЕЛИКИХ лiтер;
 • Ctrl, Alt — клавiшi керування, що змiнюють призначення інших клавiш (збiльшують можливостi манiпулювання клавiатурою);
 • Ноmе, End — швидке переведення текстового курсору відповідно на початок рядка, кiнець рядка;
 • Page Up, Page Down—прокручування тексту на розмiр поточного вiкна вiдповiдно вперед i назад.

Правила введення тексту:

 • робити один пропуск мiж словами;
 • роздiловий знак не вiдривати вiд слова, за яким вiн стоїть;
 • пiсля роздiлового знака ставити пропуск;
 • пiсля вiдкритих дужок або лапок відразу писати текст;
 • закривати дужки або лапки відразу за текстом;
 • до i пiсля дефiсу не ставити пропуск;
 • до i пiсля тире ставити пропуск;
 • примусово не переходити на новий рядок;
 • слова на склади не розбивати, переноси не робити — це робиться автоматично;
 • не ставити символ пропуск мiж лiтерами, щоб зробити заголовок розтягнутим, для цього є спецiальнi засоби;
 • не робити пропусками вiдступiв вiд лiвого краю;
 • не робити порожнiх рядкiв мiж абзацами, для цього є засоби мiжабзацних iнтервалiв;
 • не нумерувати списки — це зробить текстовий редактор;
 • не нумерувати сторiнки — це зробить текстовий редактор;
 • для створення нового абзацу натискати клавiшу Enter.

Пiд час введення та редагування тексту можна включати режим вiдображення недрукованих знакiв, вибравши кнопку “Недрукованi знаки” на Стандартнiй панелi iнструментiв. До недрукованих знакiв вiдносять знаки, якi вводяться користувачем пiд час набору тексту, але не виводяться на паперi пiд час друкування i, зазвичай, не вiдображаються на екранi. Але якщо включити режим вiдображення недрукованих знакiв, то у вiдповiдних мiсцях тексту з’явяться спецiальнi позначки.

 

Приклади недрукованих знаків

Включення режиму вiдображення недрукованих знакiв дозволяє бачити на екранi всi символи тексту й краще розумiти його структуру.

Вставка символiв, якi вiдсутнi на клавiатурi

Текстовий процесор MS Word дозволяє використовувати в текстi символи, якi вiдсутнi на клавiатурi — лiтери iнших алфавiтiв, математичнi знаки, умовнi позначки та спецiальнi символи.

Для введення таких символiв потрiбно виконати послідовність дiй Вставка→Символ i вiдкрити потрiбну вкладку. Пiсля цього слiд переглянути перелiк символiв, вибрати потрiбний i натиснути кнопку Вставить.

Якщо деякi символи часто зустрiчаються в текстi, то зручно призначити їм деяке сполучення клавiш. Для цього необхiдно вибрати потрiбний символ у списку, потiм вибрати кнопку “Сочетание клавиш” та ввести у вiдповiдне поле бажане сполучення. Потiм вибрати кнопку “Назначить”.

Деякi послiдовностi символiв пiд час введення MS Word автоматично замiнює на спецiальнi символи, якщо цей режим встановлено в програмi.

Введення спецiальних символiв

Введення апострофа — лiвий “Alt + 39”, лiвий “Alt + 0146” (додаткова цифрова клавiатура). Для встановлення режиму автоматичної замiни потрiбно виконати послiдовнiсть дiй Сервис→Параметры автозамены, вiдкрити вкладку Автозамена i встановити позначку прапорця “Заменять при вводе”. У цьому ж вiкнi можна додати до списку автозамiн свої елементи.

Пояснення з елементами демонстрацiї

 • Перемiщення курсору по тексту.
 • Елементарнi операцiї редагування тексту.
 • Видiлення фрагментiв тексту за допомогою «мишки».
 • Видiлення фрагментiв тексту за допомогою клавiатури.
 • Видiлення несуцiльних фрагментiв тексту.
 • Робота зфрагментами тексту: копiювання, перемiщення, видалення пошук та замiна.

VІ. Виконання практичної роботи

 • Ознайомлення з інструкцією до виконання практичної роботи.
 • Повторення правил з техніки безпеки під час роботи на комп’ютері.
 • Виконання завдань практичної роботи.

VІІ. Засвоєння вивченого теоретичного матерiалу

1. Назвiть елементарнi операцiї редагування тексту.

2. Якi клавiшi клавiатури використовуються для видалення з тексту символiв?

3. Якими способами можна перемiщувати курсор в текстi документа?

4. Як здiйснюється переключення режимiв введення тексту, вставка та замiна?

5. Яке призначення кнопки на стандартнiй панелi iнструментiв?

6. Що таке абзац? Як виконуються елементарнi операцiї редагування абзацiв?

7. Яких правил слiд дотримуватися пiд час введення тексту?

8. Пояснiть вiдмiннiсть у використаннi в текстi символiв «тире» i «дефiс», «пропуск» i «нерозривний пропуск».

9. Ви вже пiдготували список учнiв класу, коли помiтили, що в серединi цього списку пропустили одне прiзвище. Як виправити помилку?

10. Для уроку математики ви оформляєте реферат, у текстi якого зустрiчаються грецькi лiтери δ, β, γ. Як ви їх вставите в текст?

11. Якими способами можна ввести текст у пам’ять комп’ютера? Яке обладнання та програмне забезпечення для цього потрiбне?

VІІІ. Домашнє завдання

Опрацювати §40 (Гаєвський О.Ю. Інформатика. 7-11 класи), §18 (Володіна І.Л., Володін В.В. Інформатика: Підручник для 9 кл.)

ІХ. Пiдбиття пiдсумкiв уроку

Вмотивоване виставлення оцінок.

 

 

Яндекс.Метрика